സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കൊല്ലം സിറ്റി ജില്ലാ പോലീസ് യൂണിറ്റിലെ ​ഡ്രൈവർ ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ കെ യുടെ കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്ര​ക്രിയയക്ക് ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 21-05-2024
  ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കുളള ജലവിതരണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയുടെ ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി ...
 09-05-2024
  തൃശ്ശൂർ ആംഡ് റിസർവിലെ 261 താൽക്കാലിക തസ്തികകൾക്ക് തുടർച്ചാനുമതി നൽകി ഈ തസ്തികകൾ കേരള സിവിൽ പോലീസ് തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിലേയ്ക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 05-05-2024
  കേരള ഭാഷാ ഇൻ‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് തനത് ഫണ്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വാൻ‍ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ...
 04-04-2024
  കേരള ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷനിലെ (കെ-ബിപ്) സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും പരിഷ്കരിച്ച് ഉത്തരവായി. ...
 15-03-2024
  സംസ്ഥാനത്തി​ന്റെ ആനിമേഷൻ‍, വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്സ്, ഗെയിമിംഗ്, കോമിക്സ് - എക്സ്റ്റൻ‍ഡഡ് റിയാലിറ്റി (എവിജിസി-എക്സആർ) നയം, 2024 - തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 14-03-2024
  എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതിയായ WSS -പാക്കേജ് KIIFB TRAN II WRD-025-31 - സിംഗിൾ ബിഡ്ഡർ ശ്രീ ഷാജി പി സി ക്ക് തുക നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 14-03-2024
  കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സമർപ്പിച്ച 11 ടെൻഡർ പ്രോപ്പോസുകൾക്കുളള അംഗീകാരം ...
 14-03-2024
  വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്മാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ...
 14-03-2024
  കിഫ്ബി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന നെയ്യാറ്റിൻ‍കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ കാരോട് സമഗ്ര കുടിവെളള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദർഘാസ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 14-03-2024
  നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഇൻ ഡയറക്ട് ടാക്സ് ആൻഡ് നാർക്കോട്ടിക് സോണൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എൻട്രൻസ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂവിനിയോഗ അനുമതി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു ...
 14-03-2024
  പോലീസ് വകുപ്പിൽ 190 പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ...
 12-03-2024
  ശ്രീമതി. നിഷ ബാലകൃഷ്ണന് കെ.എസ്. & എസ്.എസ്.ആർ. റൂൾ 39 ലെ സവിശേഷാധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി ...
 08-03-2024
  ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ എന്റെ കേരളം 2023 പ്രദര്ശന വിപണന മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത ടൂറിസം സഹകരണ വകുപ്പുകൾ ചിലവഴിക്കുന്നത്തിനുള്ള തുക, ചിലവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ...
 07-03-2024
  ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നവകേരളസദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ട ശ്രീ എ ഗണേശന്റെ കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു. ...
 07-03-2024
  ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെതട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസും ഒഴിവാക്കി ...
 04-03-2024
  ക്യാമ്പസ് ഇൻ‍ഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് പദ്ധതി, പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗരേഖ എന്നിവക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ...
 29-02-2024
  ഇരിങ്ങാലക്കുട ​​ക്രൈസ്റ്റ് കോ​ളേജിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ശ്രീ. സോണി ജോൺ റ്റി-യ്ക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി അനുവദിച്ച ശുന്യവേതനാവധി കാലയളവിൽ ശമ്പളവും അലവൻ‍സുകളും ഒഴികെയുളള സേവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിരസിച്ചു ...
 26-02-2024
  യു​ണൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2020-2021 വർഷത്തെ ബോണസ്/എക്സ്ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ചെയ്ത ​മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 24-02-2024
  ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ സീതാറാം ടെക്​​സൈറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഭൂമിയിൽ 1958 മുതൽ താമസിച്ചു വന്നിരുന്ന 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി വില ഈടാക്കി വിട്ടുനൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 23-02-2024
  കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പനത്തടി കൃഷി ഭവൻ‍ കൃഷി ഓഫീസർ ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക എസ് ചന്ദ്രന് പഠനാവശ്യത്തിനായി അനുവദിച്ച ശൂന്യവേതന അവധി കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസവാവധി അനുവദിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 22-02-2024
  മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇളവ് ലഭിച്ച തുക തിരിച്ചടക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 22-02-2024
  മലയാളം മിഷൻ‍ - ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ആർ. മുരുകൻ‍ നായർ-​ന്റെ പുനർനിയമനത്തിന് 01.06.2023 മുതൽ മുൻ‍കാല പ്രാബല്യം നൽകി ...
 22-02-2024
  Permission has been granted to provide employment to one member from each of the 14 families who have been evicted from the land acquired for mining activities. ...
 17-02-2024
  പ്രളയദുരിത ബാധിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പെരിഞ്ഞനം വി​ല്ലേജിൽ ഭൂമി അനുവദിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുളള ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു. ...
 17-02-2024
  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ താലൂക്കിൽ കുറ്റിപ്പുറം വില്ലേജിൽ റീസർവ്വെ 152/13ൽപ്പെട്ട 14 സെൻ‍റ് സ്ഥലം പൂങ്ങോട്ടിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ.ശശിധരൻ‍.പി, ഭാര്യ കെ. രമ എന്നിവർക്ക് പതിച്ചു നൽകി. ...
 17-02-2024
  വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ‍ ബത്തേരി താലൂക്കിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ 13 -ൽപ്പെട്ട ഭൂമി റവന്യൂ ഭൂമിയായി നിലനിർത്തി ഭൂമി ലഭിക്കാൻ‍ ബാക്കിയുളള പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 19 പേർക്ക് പതിച്ച് നല്കാൻ‍ അനുമതി നൽകി ...
 17-02-2024
  പാലക്കാട് ജില്ല ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് അനങ്ങനടി വില്ലേജിൽ കോതക്കുറിശ്ശി 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷ​ന്റെ നിർമ്മാണാവശ്യത്തിന് 0.4629 ഹെക്ടർ ഭൂമി കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് 30 വർഷത്തേയ്ക്ക് പാട്ടത്തിനു നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 16-02-2024
  സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ 40 ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻ‍സറികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 16-02-2024
  WP(C)No 16367/2019 നമ്പർ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കുന്നതി​ന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീമതി റ്റി ശാന്തമ്മയക്ക് പൂർണ്ണമായ സാമ്പത്തികാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു നല്കി ഉത്തരവ് ...
 16-02-2024
  കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന് വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിന് 175 കോടി രൂപയുടെ അധിക ഗവൺമെൻ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 15-02-2024
  വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരുടെ നിയമനം ...
 02-02-2024
  ട്രാവൻ‍കൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് - ഹ്യദയശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ വെൽഫെയർ അസിസ്റ്റൻ‍റ്, ശ്രീ. എം.എസ് ജയമോഹന് സ്പെഷ്യൽ കാഷ്വൽ ലീവ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 02-02-2024
  02.02.2024-ന് നിയമസഭയിൽ അവതരണാനുമതിയ്ക്കും തുടർചർച്ചയ്ക്കും വരുന്ന 8 അനൗദ്യോഗിക ബില്ലുകളിന്മേലുളള സർക്കാർ നിലപാട് ...
 01-02-2024
  ആസൂത്രണ കാര്യവകുപ്പിന്റെ കാര്യനിർവഹണ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ...
 27-01-2024
  ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി. നാരായണൻ‍ ഇപ്പോൾ വഹിക്കുന്ന സീനിയർ ഗവൺമെൻ‍റ് പ്ലീഡർ തസ്തിക സ്പെഷ്യൽ ഗവ. പ്ലീഡറായി ഉയർത്തി ടിയാന്റെ നിയമന കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ തുടരാൻ‍ അനുവദിച്ചു ...
 27-01-2024
  2.2 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഓവർസീസ് കേരളൈറ്റ്സ് ഇൻ‍വെസ്റ്റ്മെൻ‍റ് ആൻ‍റ് ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ന് പാതയോര അമിനിറ്റി സെൻ‍റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി ...
 25-01-2024
  2016-2021 ​കാലയളവിൽ അടിയന്തരസ്വഭാവമുളള അച്ചടി ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ പ്രസുകളെ എംപാനൽ ചെയ്ത നടപടി സാധൂകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ...
 20-01-2024
  പവർഗ്രിഡിന്റെ 400 കെ.വി ഇടമൺ - കൊച്ചി ട്രാൻ‍സ്മിഷൻ‍ പദ്ധതി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപീകരിച്ച സ്‌പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ, കൊല്ലം യൂണിറ്റിലെ 11 ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ ലാൻ‍ഡ് അസൈൻ‍മെൻ‍റ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ച് പുനർവിന്യസിക്കുന്നതിന് അനുമതി ...
 20-01-2024
  എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട 3 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 20-01-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി