താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകി രേഖകൾ തിരയുക
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി
  സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ
 •   മന്ത്രിസഭാതീരുമാനങ്ങൾ
 • ആട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഗ്യാരൻ‍റി പരിഷ്ക്കരിച്ച് 10 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു
 • SIMET ൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ കൺ​സോളിഡേറ്റഡ് പേ (സഞ്ചിത വേതനം) പരിഷ്കരിച്ചു
 • ചെറുപുഷ്പം ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻ‍ററി സ്കൂളിൽ തസ്തികകൾ താൽക്കാലികമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അനുമതി
 • കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിന് പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും ഒഴിവാക്കി
    Taxes
 • ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ (ധനകാര്യം) തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനം
    Law
 •   കൂടുതൽ കാണുക
 • നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ
 • തൃശൂർ ജില്ലയിലെ 1.6115 ഹെക്ടർ ഭൂമി പുത്തൂർ ജംഗ്‌ഷൻ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • കേരള ഗസറ്റിൽ 21 /06 /2023 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 157 നമ്പർ വിജ്ഞാപനം സർവ്വേ നമ്പർ , ഭൂമിയുടെ തരം, വിസ്തീർണം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഭേദഗതി ചെയ്തു
 • കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങലിലുള്ള 7 .15 ഹെക്ടർ ഭൂമി എയർ പോർട്ട് ലിങ്ക് റോഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • അറ്റ്ലാന്റിസ് ROB യുടെ നിർമ്മാണം
 • പയ്യന്നൂർ, തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമാണം
 •   കൂടുതൽ കാണുക
188916
സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ
2205
മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ
433
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും
235
ഓർഡിനൻസ്