സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഓർഡിനൻസ് . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  2023 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 2 - കേരള ടാക്സേഷൻ ലോസ് (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ്, 2023 ...
 22-07-2023
  2023-ലെ 1-ാം നമ്പർ ഓർഡിനൻസ് - 2023-ലെ കേരള ആരോഗ്യരക്ഷാ സേവന പ്രവർത്തകരും ആരോഗ്യരക്ഷാ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളും (അക്രമവും സ്വത്തിനുളള നാശവും തടയൽ) ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ് ...
 24-06-2023
  കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ വനങ്ങൾ ...
 31-03-2022
  കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ്, 2022 ...
 31-03-2022
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 140 - കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്സ് (വെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്) ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ്, 2021 ...
 14-12-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 143 - കേരള കന്നുകാലി, കോഴി തീറ്റയും ധാതു മിശ്രിതവും (നിർമ്മാണത്തിന്റെയും വിൽപ്പനയുടെയും നിയന്ത്രണം) ഓർഡിനൻസ്, 2021 - നമ്പർ 6218/202020. ...
 14-11-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 144 - കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓർഡിനൻസ്, 2021 - നമ്പർ 354/ലെഗ്.എച്ച്1/2021/ലോ ...
 14-11-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 141 - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ്, 2021 ...
 14-11-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 138 - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (ചില കോർപ്പറേഷനുകളെയും കമ്പനികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ) ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസ്, 2021 ...
 14-09-2021
  ORDINANCE No. 98 OF 2021 - THE KERALA PRIVATE FORESTS (VESTING AND ASSIGNEMENT) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 3751-Leg.G1-2020-Law ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 114 OF 2021 - THE KERALA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE, 2021 - No. 13434-Leg.H1-2020-Law ...
 24-08-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 115 - കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഓർഡിനൻസ്, 2021 ...
 24-08-2021
  2021-ലെ 119 നമ്പർ ഓർഡിനൻസ് - 2021-ലെ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് ...
 24-08-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 110 - കേരള സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധന നിയന്ത്രണ (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ്, 2021 ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 113 OF 2021 - THE KERALA UNVIERSITY OF DIGITAL SCIENCES, INNOVATION AND TECHNOLOGY ORDINANCE, 2021 - No. 1118-Leg.I2-2020-Law ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 116 OF 2021 - THE KERALA PUBLIC HEALTH ORDINANCE, 2021 - No. 354-Leg.H1-2021-Law ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 94 OF 2021 - THE A.P.J ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDIANCE, 2021 - No. 3776-Leg.G2-2021-Law. ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 97 OF 2021 - THE UNIVERSITY LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 13633-Leg.G2-2020-Law ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 95 OF 2021 - THE KERALA SELF FINANCING COLLEGE TEACHING AND NON-TECHNING EMPLOYEES (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICES) ORDINANCE, 2021 - No. 3361-Leg.G2-2021-Law ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 112 OF 2021 - THE KERALA FISH AUCTIONING, MARKETING AND MAINTENANCE OF QUALITY ORDINANCE, 2021 - No. 18575-Leg. I1-2018-Law ...
 24-08-2021
  ORDINANCE No. 111 OF 2021 - THE KERALA LIVESTOCK AND POULTRY FEED AND MINERAL MIXTURE (REGULATION OF MANUFACTURE AND SALE) ORDINANCE, 2021 - No. 6218-Leg.I2-2020-Law ...
 24-08-2021
  2021 ലെ ഓർഡിനൻസ് നമ്പർ 101 - കേരള വിദ്യാഭ്യാസ (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ്, 2021 ...
 24-08-2021
  ORDIANCE No. 93 OF 2021 - THE KERALA CO-OPERATIVE SOCIETIES (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 3110-Leg.H2-2021-Law ...
 03-07-2021
  ORDINANCE No. 92 OF 2021 - THE KERALA CO-OPERATIVE SOCIEICTES (AMENDMENT) ORDIANCE, 2021 - No. 6726-Leg.H2-2020-Law ...
 03-07-2021
  ORDIANCE No. 63 OF 2021 - THE KERALA PUBLIC HEALTH ORDINANCE, 2021 - No. 354-Leg.H1-2021-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 72 OF 2021 - THE KERALA EDUCATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 18625-Leg.D2-2019-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 78 OF 2021 - THE KERALA CLINICAL ESTABLISHMENTS (REGISTRATION AND REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE, 2021 - No. 13434-Leg. H1-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 58 OF 2021 - THE KERALA PUBLIC SERVICE COMMISION (ADDITIONAL FUNCTIONS AS RESPECTS THE SERVCIES UNDER THE WAQF BOARD) ORDINANCE, 2021 - No. 9042-Leg. B3-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 67 OF 2021 - THE SREE SANKARACHARAYA UNIVERSITY OF SANSKRIT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 3367-Leg.G2-2021-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 68 OF 2021 - THE UNIVERSITY LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 13633-Leg.G2-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDIANCE No. 81 OF 2021 - THE KERALA MARINE FISHING REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 25891-Leg.I1-2019-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 51 OF 2021 - THE KERALA SELF FINANCIING COLLEGE TEACHING AND NON-TEACHING EMPLOYEES (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ORDINANCE, 2021 - No. 3361-Leg.G1-2021-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 76 OF 2021 - THE KERALA COIR WORKERS' WELFARE FUND (AMENDEMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 3811-Leg.C3-2021-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 65 OF 2021 - THE KERALA LIVESTOCK AND POULTRY FEED AND MINERAL MIXTURE (REGULATION OF MANUFACTURE AND SALE) ORDINANCE, 2021 - No. 6218-Leg.I2-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 50 OF 2021 - THE A.P.J. ABDUL KALAM TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 3776-Leg. G2-2021-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 70 OF 2021 - THE UNIVERISTY LAWS (AMENDMENT) (No.3) ORDINANCE, 2021 - No. 2966-Leg.G1-2021-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 52 OF 2021 - THE KERALA PRIVATE FORESTS (VESTING AND ASSIGNMENT) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 3751-Leg.G1-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 71 OF 2021 - THE KERALA DISASTER AND PUBLIC HEALTH EMERGENCY (SPECIAL PROVISIONS) ORDINANCE, 2021 - No. 6936-Leg.A1-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 62 OF 2021 - THE KERALA FISCAL RESPONSIBILITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 - No. 10783-Leg.A1-2020-Law ...
 02-07-2021
  ORDINANCE No. 73 OF 2021 - THE KERALA STATE MEDICAL PRACTITIONERS ORDINANCE, 2021 - No. 3970-Leg.H1-2021-Law ...
 02-07-2021
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി