സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ എക്‌സ്-ഓഫീഷ്യോ അംഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തി - അംഗീകരിച്ചു ...
 17-03-2023
  ഗവൺമെന്റ് ഐടി പാർക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ വർക്ക് നിയർ ഹോമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 02-02-2023
  നിഷ്-ന് നൽകുന്നതിനായി ടെക്‌നോപാർക്കിന്റെ 9.75 ഏക്കർ ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പിന് സറണ്ടർ ചെയ്തു ...
 27-01-2023
  ക്വാഡ് പ്രോജക്റ്റ് - ടെക്നോപാർക്ക് നാലാം ഘട്ട കാമ്പസിൽ ടെക്നോപാർക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്നു ...
 20-01-2023
  കേരള സ്‌പേസ് പാർക്ക് kSpace സൊസൈറ്റിയായി രൂപികരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 29-12-2022
  ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ട്‌സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് ജീവനക്കാർക്കായി ദീർഘകാല കരാർ നടപ്പാക്കൽ ...
 12-12-2022
  തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്‌നോപാർക്ക് സിഇഒയുടെയും കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക് സിഇഒയുടെയും നിയമനം ...
 10-11-2022
  കെഎസ്‌ഐടിഎമ്മിൽ ഹെഡ്-ഇ ഗവേണൻസ്, ഹെഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നീ തസ്തികകളിലെ ഹെഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുകയും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ...
 30-08-2022
  നിയമനം - ശ്രീ. അനൂപ് അംബിക ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ...
 17-06-2022
  കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ നിയമനം ...
 17-06-2022
  ടെക്‌നോപാർക്കിനായി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നു ...
 27-05-2022
  ഗവൺമെന്റ് ഐടി പാർക്കുകൾക്ക് ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തിക - സൃഷ്ടിച്ചു ...
 17-05-2022
  Vconsol വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വാങ്ങുന്നു ...
 04-04-2022
  കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസിൽ ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് കോംപാറ്റിബിളും ഹൈപ്പർ കൺവേർജ്ഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഉള്ള സ്മാർട്ട് ഡാറ്റ സെന്റർ, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്‌നോളജ് പരിസരത്തു സ്ഥാപിക്കു ...
 28-03-2022
  സൈബർഡോം പദ്ധതിക്കായി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഓഫീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ടെക്‌നോപാർക്ക് 12.30 സെന്റ് സ്ഥലം പോലീസ് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നു. ...
 25-03-2022
  ഭാരത് നെറ്റ് 2-ന് തുല്യമായി കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്‌വർക്ക് (കെ-ഫോൺ) പദ്ധതിയുടെ വേഗത്തിലുള്ള നടപ്പാക്കലിനും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള ഇളവുകളും വിപുലീകരിക്കുന്നു- അനുമതി ...
 19-03-2022
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡും (കെഎസ്ഐടിഐഎൽ) എം/എസ് ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള കരാർ ...
 06-11-2021
  ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പ് - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നിയമനം ...
 07-11-2021
  കമ്പനികൾ/ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പിന്തുണ ...
 24-09-2021
  Electronics & Information Technology Department Approving the new draft IT policy and placing on the table of 4th session of 14th Kerala Legislative Assembly reg. Go(Ms)No.73-2017-E&ITD item NO.786 ...
  Electronics and Information Technology Department- Laptop procurement for BPL girl students in professional colleges and subsequent amendment in store purchase manual- orders issued Go(Ms)No.06-2017-E&ITD item No.777 ...
  Electronics & Information Technology Department- Entrusting the work of construction- Bulding at Kochi Inovation Zone with KIIFB assistance to ULCCS- Sactioned accorded- orders issued. item No.708 Go(Ms)No.3-2017-E&ITD ...
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി