സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പൗരാവകാശ രേഖകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  Citizens charter_Kerala State Film Development Corporation Ltd..pdf ...
  Department of Co-operation(malayalam) ...
  Citizen Charter- Co-operation Department(malayalam) ...
  Finance Department(malayalam) ...
  Forest &Wild Life Department(malayalam) ...
  Higher Secondary Education Department(malayalam) ...
  NotificationNo. 14397-Leg.B2-2013-Law.     ...
  Department of Law  (Malayalam) ...
  Kerala Sustainable Urban Development Project (malayalam) ...
  Citizens charter which also includes Plans & Schemes of  Kerala Social Security Mission for Public awarenessSocial Welfare Department G.O (MS) No.06-2012  (malayalam) ...
  PWD-Private Building Taken on Rent For Public Sector Undertaking-Strict Adherence to the Exiting Guidelines - Instructed - Orders IssuedG.O. (P) No. 764-2014-PWD ...
  PWD_citizens charter_Public Works (Building wing) Department-PWD.pdf(malayalam) ...
  Revenue Department(malayalam) ...
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി