സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജനറൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  വകുപ്പ് പുനഃക്രമീകരണം ...
 17-06-2022
  ഔദ്യോഗിക ഘടന - ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ...
 15-12-2022
  വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ...
 30-11-2022
  കേരളത്തിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരണവും ...
 06-03-2023
  കടയ്ക്കാവൂർ - മുരുക്കുംപുഴ നിർമാണം - (എൽസി 570) റെയിൽവേ ​മേൽപാലനിർമ്മാണം ...
 16-02-2023
  വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംക്‌ഷന്റെയും അനുബന്ധ റോഡുകളുടെയും വികസനം ...
 24-01-2023
  കടയ്ക്കാവൂർ - മുരുക്കുംപുഴ (LC No.570) റെയിൽവേ മേൽപാലനിർമ്മാണം ...
 19-01-2023
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ - പ്രൊഫോർമ ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - തട്ടക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - സൈലന്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - നെയ്യാർ, പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ഇടുക്കി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ഇരവികുളം, ആനമുടി, പാമ്പാടം ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളും ചിന്നാർ, കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതവും ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചൂളന്നൂർ മയിൽ സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 28-12-2022
  ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് -പറമ്പിക്കുളം ...
 12-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് ഇടുക്കി ...
 22-12-2022
  ഇരവികുളം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - കൊട്ടിയൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - നെയ്യാർ, പേപ്പാറ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ചിമ്മിണി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - ഇരവികുളം, ആനമുടി ചോല, പാമ്പാടും ചോല ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ, ചിന്നാർ, കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ...
 22-12-2022
  സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് സോൺ മാപ്പ് - തട്ടക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ...
 22-12-2022
  ഇടുക്കി ...
 22-12-2022
  പറമ്പിക്കുളം ...
 22-12-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി