സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജിയിലെ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ & റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അംഗീകരിച്ചു ...
 13-01-2023
  SRIBS - ഡയറക്ടറുടെ ശമ്പള സ്കെയിൽ ഏകീകരിച്ചു ...
 15-07-2022
  ഡോ. ഇ ശ്രീകുമാറിന്റെ നിയമനം ...
 30-09-2021
  G.O.(MS) NO. 33/S&TDCO-OP ...
 10-09-2021
  G.O(MS)NO.21-S&TDCO-OP ...
 23-06-2021
  G.O.(MS) NO. 19/S&TDCO-OP ...
 11-06-2021
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി