സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  2024ലെ നിയമം 7 - കേരള ലോകായുക്ത (ഭേദഗതി) നിയമം, 2022 ...
 02-03-2024
  2024 ലെ 1ാം ആക്റ്റ് - 2024-ലെ കേരള ധനവിനിയോഗ (വോട്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ട്) ആക്റ്റ് ...
 27-02-2024
  2024-ലെ 2-ാം ആക്റ്റ് - 2024-ലെ കേരള ധനവിനിയോഗ ആക്റ്റ് ...
 27-02-2024
  2023-ലെ 30-ാം ആക്റ്റ് - 2023-ലെ കേരള ധനവിനിയോഗ (3-ാം നമ്പർ) ആക്റ്റ് ...
 01-12-2023
  2023-ലെ 28-ാം ആക്റ്റ് - 2023-ലെ കേരള പൊതുജനാരോഗ്യ ആക്റ്റ് ...
 28-11-2023
  2023-ലെ 25-ാം ആക്റ്റ് - 2023-ലെ കേരള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഭേദഗതി ആക്റ്റ് ...
 06-10-2023
  2023-ലെ 22-ാം ആക്റ്റ് - കേരള ഹെൽത്ത്‌കെയർ സർവീസ് പേഴ്‌സൺസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ - ഭേദഗതി നിയമം, 2023 ...
 18-09-2023
  2023ലെ നിയമം 23 - കേരള ടാക്സേഷൻ ലോസ് (ഭേദഗതി) നിയമം, 2023 ...
 18-09-2023
  2023ലെ നിയമം 21 - കേരള പ്രൈവറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്സ് (വെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ്) ഭേദഗതി നിയമം, 2023 ...
 31-07-2023
  2023ലെ നിയമം 14 - കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് (രണ്ടാം ഭേദഗതി) നിയമം, 2022 ...
 21-03-2023
  RFCT LARR നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 19 പ്രകാരമുള്ള പ്രഖ്യാപനം ...
 27-01-2023
  2023 ലെ ആക്റ്റ് 8 - കേരള ക്ലിനിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭേദഗതി നിയമം, 2022 ...
 06-01-2023
  2023-ലെ 6-ാം ആക്റ്റ് - 2022-ലെ കേരള നദീതീര സംരക്ഷണവും മണൽ വാരൽ നിയന്ത്രണവും (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് ...
 06-01-2023
  2023-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് - 2021-ലെ കേരള ​തോട്ടം ഭൂമി നി​കുതി (റദ്ദാക്കൽ) ആക്റ്റ് ...
 06-01-2023
  2023-ലെ 5-ാം ആക്റ്റ് - 2021-ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്ക്കരണ (​ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് ...
 06-01-2023
  2023-ലെ 11-ാം ആക്റ്റ്, 2023-ലെ ഡെക്കാൻ‍ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്സ് റിലീഫ് (റദ്ദാക്കൽ) ആക്റ്റ് ...
 06-01-2023
  2023-ലെ 10-ാം ആക്റ്റ് - 2022-ലെ കേരള വെറ്ററിനറിയും ജന്തുശാസ്ത്രങ്ങളും സർവ്വകലാശാല (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് ...
 06-01-2023
  2023-ലെ 9-ാം ആക്റ്റ് - 2022-ലെ പ്രവാസി ഭാരതീയർ (കേരളീയർ) കമ്മീഷൻ‍ ഭേദഗതി ആക്റ്റ് ...
 06-01-2023
  2022-ലെ 12-ാം ആക്റ്റ് - 2022-ലെ കേരള റദ്ദാക്കലും ഒഴിവാക്കലും ആക്റ്റ് ...
 13-09-2022
  2022-ലെ 11-ാം ആക്റ്റ് - 2022-ലെ കേരള ധനവിനിയോഗ (8-ാം നമ്പർ) ആക്റ്റ് ...
 27-07-2022
  2021ലെ നിയമം 34 - കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 ...
 14-11-2021
  2021ലെ നിയമം 13 - കേരള സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോളേജ് ടീച്ചിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിംഗ് എംപ്ലോയീസ് (നിയമനവും സേവന വ്യവസ്ഥകളും) നിയമം, 2021 ...
 14-11-2021
  കേരള മറൈൻ ഫിഷിംഗ് റെഗുലേഷൻ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 ...
 14-11-2021
  2021 ലെ നിയമം 18 - കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 - നമ്പർ 11407/ലെഗ്. I1/2020/നിയമം ...
 14-11-2021
  2021 ലെ നിയമം 16 - കേരള മത്സ്യ സംഭരണം, വിപണനം, ഗുണനിലവാര നിയമം, 2021 - നമ്പർ 18575/ലെഗ്. I1/2018/നിയമം ...
 14-11-2021
  2021 ലെ നിയമം 17 - കേരള മറൈൻ ഫിഷിംഗ് റെഗുലേഷൻ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 - നമ്പർ 25891/ലെഗ്. I1/2019/നിയമം ...
 14-11-2021
  2021 ലെ നിയമം 19 - കേരള ഉൾനാടൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാകൾച്ചർ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 - നമ്പർ 26085/ലെഗ്. I1/2019/നിയമം ...
 14-11-2021
  2021 ലെ നിയമം 36 - കേരള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്‌സ് ആക്റ്റ്, 2021 ...
 14-11-2021
  2021ലെ നിയമം 35 - കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് (രജിസ്‌ട്രേഷനും നിയന്ത്രണവും) ഭേദഗതി നിയമം, 2021 ...
 14-11-2021
  2021ലെ നിയമം 34 - കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിസ് (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 - നമ്പർ 3110/ലെഗ്.എച്ച്2/2021/നിയമം ...
 14-11-2021
  2021ലെ നിയമം 41 - കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് (ഭേദഗതി) നിയമം, 2021 ...
 14-11-2021
  2021-ലെ 15-ാം ആ​ക്റ്റ് - 2021-ലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (വഖഫ് ബോർഡി​ന്റെ കീഴിലുള്ള സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ ചുമതലകൾ) ആക്റ്റ് ...
 14-11-2021
  2021ലെ നിയമം 10 - കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സയൻസസ്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആക്റ്റ്, 2021 - നമ്പർ 1118/ലെഗ്.ഐ2/2020/നിയമം ...
 30-10-2021
  G.O.(MS) NO. 133/2021/GADCO-OP ...
 14-07-2021
  ACT 4 OF 2021 - THE KERALA EPIDEMIC DISEASES ACT, 2021 - No. 9723-Leg.H1-2020-Law ...
 17-06-2021
  ACT 3 OF 2021 - THE KERALA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2021 - No. 2662-Leg.A1-2021-Law ...
 06-02-2021
  ACT 2 OF 2021 - THE KERALA APPROPRIATION ACT, 2021 - No. 2604-Leg.A1-2021-Law ...
 06-02-2021
  ACT 1 OF 2021 - THE SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY ACT, 2021 - No. 12010-Leg.G2-2020-Law ...
 02-02-2021
  G.O.(P) NO. 73/HOMECO-OP ...
 24-12-2020
  G.O.(P) NO. 145/FINCO-OP ...
 30-10-2020
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി