സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കുലറുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ഹൈ ഡെൻ‍സിറ്റി പോളി എത്ത്ലീൻ‍ (HDPE) ചെടിച്ചട്ടികൾ വാങ്ങി നൽകുമ്പോൾ വാറൻ‍റി ഉറപ്പാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 09-04-2024
  ലോക് സഭാ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 - പോളിംഗ് ​​സ്റ്റേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 02-04-2024
  സംസ്ഥാനത്ത് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻ‍സറികളുടെ പെരിഫറൽ ഒ.പി.-കൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 30-03-2024
  പാഴ്വസ്തു സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങിൽ ആൾതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-03-2024
  പൊതുതെര​ഞ്ഞെടുപ്പ് - 2024 - മാത്യകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം - സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങൾ, കന്യാകുമാരി കേരള ഹൗസ് - മുറികൾ അനുവദിക്കുന്നത് ...
 25-03-2024
  കേരള രാജ്ഭവനിലെ ഷോഫർ തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 25-03-2024
  തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം - ഡാറ്റാബാങ്കിലെ ഉളളടക്കങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതിനുളള ഫാറം 5 അപേക്ഷകളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ...
 25-03-2024
  HPC-കളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 - താഴെപ്പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 2024-ലെ HPC-കളിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ...
 23-03-2024
  ലോക് സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 - എംസിസി സ്ക്വാഡ്/ആൻ‍റിഡിഫേസ്മെൻ‍റ് സ്ക്വാഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പോസ്റ്റർ, ബാനർ, ​കൊടിതോരണങ്ങൾ ​കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ...
 22-03-2024
  2024 ലോക്സഭാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോളിംഗ് ജോലികൾക്കായി ജീവനക്കാരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം - സംബന്ധിച്ച് ...
 21-03-2024
  പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ - ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23) - രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ട് - സമിതി ശിപാർശകൾ - കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ...
 21-03-2024
  HPCകളിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2024 - മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം - സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റി - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 20-03-2024
  പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ തനത് ഫണ്ടുകൾ സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ...
 19-03-2024
  പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ - ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2023-26) - മൂന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് - സമിതി ശിപാർശകൾ/ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 16-03-2024
  മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം - മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - മാർഗ നി​ർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 16-03-2024
  കറവപ്പശു കാലിത്തീറ്റ സംഭരണത്തില് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കണം - സംസ്ഥാന ഡയറി ലാബ് റിപ്പോര്ട്ട് നിര്ബന്ധമാക്കി ...
 13-03-2024
  റിസർവോയറുകൾക്ക് സമീപമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 12-03-2024
  സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുളള സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ...
 12-03-2024
  ജനന ​മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ‍ - ഒരിക്കൽ ജനനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുളള കുട്ടികൾ ദ​ത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടികൾ ...
 10-03-2024
  പാഴ് വസ്തു സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും (എം.സി.എഫ്., ആർ.ആർ.എഫ്.), ഡംപ് ​സൈറ്റുകളിലും തീപിടുത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻ‍കരുതലുകളും പ്രസ്തുത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും - സംബന്ധിച്ച് ...
 20-02-2024
  കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയുക്തമായി CCTV സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തത് മറ്റു ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്യകയാക്കുന്നത് ...
 17-02-2024
  മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം - തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പാഴ് വസ്തു ശേഖരണവും ​കൈയൊഴിയലും സംബന്ധിച്ച് ...
 14-02-2024
  ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2019 - യൂണിഫോം അലവൻസിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് - വ്യക്തത - നൽകി ...
 13-02-2024
  അലവൻസുകൾ SPARK മുഖേന ക്രമരഹിതമായി പിൻവലിക്കുന്നതിനെതിരെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിച്ചു ...
 08-02-2024
  കേരള രാജ്ഭവനിൽ ഒഴിവുളള ഓഫീസ് അറ്റൻ‍ഡൻ‍റ് തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് ...
 07-02-2024
  നവകേരള സദസ്സ് 2023 പ്രഭാത യോഗത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവേഷണസ്ഥാാപനങ്ങളെ പ്രോജക്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 07-02-2024
  തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പച്ചക്കറിക്ക്യഷിക്കും മറ്റും പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ചെടിച്ചട്ടികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മൺചട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻ‍ഗണന നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 30-01-2024
  പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ ക്യത്യ സമയത്തിനുളളിൽ OAMS മുഖേന പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറെ അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 25-01-2024
  എഴുത്തച്ഛൻ‍ പുരസ്കാരം - 2023 - വിതരണം ...
 25-01-2024
  വികേന്ദ്രീക്യതാസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോഓർഡിനേഷൻ‍ കമ്മിറ്റി യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 24-01-2024
  ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്‌നറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് താൽക്കാലിക MCF-കളുടെ നിർമ്മാണം - വ്യക്തത ...
 24-01-2024
  2023 കലണ്ടർ വർഷത്തെ സ്വത്ത് വിവര പത്രിക SPARK സോഫറ്റ് വെയർ മുഖാന്തിരം ഓൺലൈനായി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് സമയം നീട്ടി നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 23-01-2024
  ദേശീയ ദിനാഘോഷം - റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷം 2024 ...
 22-01-2024
  കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച വായ്പകുടിശ്ശികയ്ക്ക് റവന്യൂ റിക്കവറിയായ ശേഷം ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 20-01-2024
  സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുളള നിയമനം - തസ്തിക മാറ്റ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുളള കാലതാമസം പരിഹരിച്ചുനൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 19-01-2024
  2024 ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 18 വരെ നടക്കുന്ന 129-ാംമത് മാരാമൺ കൺവെൻ‍ഷൻ‍ - വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണം - സംബന്ധിച്ച് ...
 19-01-2024
  മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം - ബൾക്ക് വേസ്റ്റ് ജെനറേറ്റർ/ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻ‍സ് പുതുക്കലിന് മുന്നോടിയായി മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 10-01-2024
  സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് - സംബന്ധിച്ച് ...
 10-01-2024
  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ജനജാഗ്രതാ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 08-01-2024
  ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ‍ തസ്തിക നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 29-12-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി