സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കുലറുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ ചുമതലകളും വീഴ്ചകൾക്കുളള ശിക്ഷാ നടപടികളും - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുളള നിർദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച് ...
 24-03-2023
  കോവിഡ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വിവിധ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സംബന്ധിച്ച് ...
 17-03-2023
  ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2019-21) യുടെ നാലാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ പൊതു ശിപാർശകൾ/നിർദ്ദേശങ്ങൾ വകുപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 03-03-2023
  ട്രഷറി ഇടപാടുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു ...
 14-03-2023
  ആരോഗ്യജാഗ്രത - പകർച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധയജ്ഞം ...
 08-03-2023
  ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച് സമിതി (2021-23) - യുടെ ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് ...
 03-03-2023
  സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിവേദനങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി രസീത് നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 24-02-2023
  ഫർണീച്ചറുകളുടെ പൊതുസ​മാഹരണം ക്വട്ടേഷൻ‍/ടെൻ‍ഡർ നടപടികൾ ക്യത്യമായി പാലിക്കുന്നത് ...
 02-02-2023
  സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് - മാർഗ്ഗ നി​ർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ...
 22-02-2023
  സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് നിർവ്വഹണം ...
 21-02-2023
  പൊതുഭരണ (പൊളിറ്റിക്കൽ) വകുപ്പ് - കേരള രാജ്ഭവനിലെ ​ഷോഫർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 17-02-2023
  Widespread use and mainstreaming of the G20 logo and theme during India\'s Presidency period - Regarding. ...
 17-02-2023
  128-ാമത് മാരാമൺ കൺവൻഷൻ ...
 09-02-2023
  അർഹതയില്ലാത്ത / ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ശരിയായതും ശരിയായതുമായ വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ടതും ഫോമിൽ GSTR-3B-ൽ തിരിച്ച് നൽകലും ...
 21-11-2022
  ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസുകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമനം ...
 31-12-2022
  സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതി​ന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 09-01-2023
  ലോക മാത്യഭാഷാദിനം ...
 09-02-2023
  കേരള രാജ്ഭവനിലെ കെയർ​ടേക്കർ തസ്തികയിലെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 08-02-2023
  മന്ത്രിമാരുടെ പദവിയും ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദവിയുടെ ചുരുക്കവും - പരിഷ്ക്കരിച്ചു ...
 24-01-2023
  ഇന്റർ ഓഫീസ് നടപ്പിലാക്കൽ ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയം ...
 24-01-2023
  രക്തസാക്ഷി ദിനം - 2 മിനിറ്റ് മൗനം ആചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ...
 13-01-2023
  സ്വരാജ് ട്രോഫി അവാർഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ...
 24-01-2023
  സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സ്കൂൾ ബോർഡുകൾ മലയാളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ...
 18-05-2021
  റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ 2023 ...
 20-01-2023
  പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ദുരുപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ജിഇഎം പോർട്ടൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 14-09-2022
  സർക്കാർ ഇ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വഴിയുള്ള സംഭരണം ...
 15-09-2022
  തീർപ്പാകാത്ത നോട്ടീസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ...
 12-01-2023
  മാധ്യമ അവാർഡിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 18-09-2019
  സർക്കാരിലെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, വെബ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയുടെ വികസനം, പരിപാലനം, മാനേജ്‌മെന്റ് - ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 01-01-2021
  രക്തസാക്ഷിദിനം ...
 13-12-2022
  സ്പാർക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതി​ന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 09-01-2023
  വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം ...
 07-01-2023
  ആർജ്ജിത അവധി സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 31-12-2022
  ഇ ഹെൽത്ത് മുഖേന ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ മുൻകൂർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു - റെജി ...
 24-12-2022
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ‍റ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങ​ൾക്ക് നൽകുന്ന തുക വിനിയോഗിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 19-12-2022
  ബഫർ സോൺ ഏരിയയിലെ ഉപജീവന ഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണം സംബന്ധിച്ച് ...
 22-12-2022
  Law Department -notary attestation receipt must be issued to Public- regarding No.13740-LAW ...
 14-09-2021
  പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ - വിവരശേഖരണം ...
 17-12-2022
  സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗ്രീൻ‍ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലനം കർശനമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 13-12-2022
  ബയോമെടിക്ക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതി​ന്റെ മാർഗ്ഗനി​ർ​ദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 16-12-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി