സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എൻ ജി റ്റി ഉത്തരുവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പെരിയാർ നദി മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കലും നടപ്പാക്കലും സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ യോഗം ...
 19-08-2023
  മൂന്നാം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്- ...
 04-03-2023
  26.10.2022 ലെ 2-ാമത് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ...
 26-10-2022
  29.07.2022 ലെ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ...
 29-07-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി