സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിവരാവകാശ രേഖ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ​സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് - വിവരാവകാശം 2005 - ആഫീസർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 
 31-01-2023
  ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 സെക്ഷൻ‍ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ (25.01.2023 പ്രകാരം) ...
 
 25-01-2023
  വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 സെക്ഷൻ‍ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ...
 
 20-12-2022
  വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 പ്രകാരം ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ സൂചിക ഉൾപ്പെടെ എസ്പിഐഒകളുടെയും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ...
 
 03-02-2023
  G.O(P) NO. 367-2005-GADCO-OP ...
 
 10-10-2005
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി