സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിവരാവകാശ രേഖ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ജീവനക്കാര്യം - വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരമുളള ശ്രീമതി അനു ഇ.എ.യുടെ അപ്പീൽ അപേക്ഷ - മറുപടി നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 
 07-06-2024
  വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സജീവമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ പാക്കേജിൻ്റെ മൂന്നാം കക്ഷി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ...
 
 30-05-2024
  അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലി​ന്റെ കാര്യാലയം, എറണാകുളം - സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻ‍ഫർമേഷൻ‍ ഓഫീസറുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ...
 
 20-05-2024
  വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സജീവമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ പാക്കേജിൻ്റെ മൂന്നാം കക്ഷി ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ...
 
 30-04-2024
  വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 
 22-11-2023
  2005ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ എസ്പിഐഒകൾ, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റികൾ, ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ സൂചിക എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ...
 
 23-09-2023
  വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 പ്രകാരം ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ സൂചിക ഉൾപ്പെടെ എസ്പിഐഒകളുടെയും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ...
 
 03-02-2023
  ​സൈനിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് - വിവരാവകാശം 2005 - ആഫീസർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 
 31-01-2023
  ഊർജ്ജ വകുപ്പ് - വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 സെക്ഷൻ‍ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ (25.01.2023 പ്രകാരം) ...
 
 25-01-2023
  വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 സെക്ഷൻ‍ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ...
 
 20-12-2022
  G.O(P) NO. 367-2005-GADCO-OP ...
 
 10-10-2005
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി