സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ആലപ്പുഴ തകഴി വില്ലേജിൽ ചെക്കിടിക്കാട് മുറിയിൽ കൂലിപ്പുരയ്ക്കൽ, കാഞ്ചിക്കൽ, ഇരുന്നൂറ്റിൽ, മാലി എന്നീ പുതുവലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അർഹരായ ഭൂരഹിത കുടുബങ്ങളുടെ ​കൈവശത്തിലുളള ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് അനുമതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 18-03-2023
  പരേതയായ ഖദീജ.കെ, W/o അബ്ദുളള നാട്ടൻ‍കല്ല്, രാവണേശ്വരം (പി.ഒ) എന്നയാൾക്ക് ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം പതിച്ചു നൽകിയ 0.0121 ഹെക്ടർ ഭൂമി, അകാല ​കൈമാറ്റം നടത്തുന്നതിന് പരേതയുടെ അവകാശികൾക്ക് അനുമതി നൽ‍കി ...
 18-03-2023
  കേരള അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത O.A. 1229/2021 നമ്പർ കേസിലെ 29.07.2022 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 09-03-2023
  കേരള അഡ്മിനി​സേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത O.A 1275/2022 നമ്പർ കേസിലെ 18.07.2022 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 05-03-2023
  ഔദ്യോഗിക ക്യത്യനിർവ്വഹണത്തിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പുന്നല വില്ലേജ് ആഫീസറായ ശ്രീ. അജികുമാർ റ്റി. യുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു ...
 24-02-2023
  കേരള അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത OA(EKM)746/2020 നമ്പർ കേസിലെ 11.06.2020 ലെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ...
 16-02-2023
  കേരള അഡ്മിനിസ്രേടറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ഫയർ ചെയ്ത O.A.1269/2022 നമ്പർ കേസിലെ 15.07.2022 ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ...
 09-02-2023
  ശ്രീ. മുഹമ്മദ് റഷീദ്, ചെട്ടിപ്പറമ്പിൽ, ഈരാറ്റുപേട്ട- വിൽപ്പന നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ 1.74 ആർ വസ്തു ​ബോട്ട്-ഇൻ‍-ലാൻ‍ഡാക്കിയ നടപടി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ...
 03-02-2023
  കാസർ​ഗോഡ് ഭീമനടി വില്ലേജിൽപ്പെട്ട4.32 ഹെക്ടർ റവന്യൂ ഭൂമി പരിഹാര വനവത്ക്കരണത്തിനായി വനം വകുപ്പിന് കൈമാറി നൽകി ...
 30-12-2022
  സർക്കാർ ജപ്തി ചെയ്ത റീ സർവ്വെ നമ്പർ 197/27-ൽ ഉൾപ്പെട്ട 31.20 ആർ സ്ഥലം ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരികെ നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 15-12-2022
  പൊതുതാൽപ്പര്യം പരിഗണിച്ച് ഭൂപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള രീതികളും വ്യവസ്ഥകളും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 12-12-2022
  അമ്പലത്തറ വില്ലേജിൽ ശ്രീ. കേശവൻ‍ ആചാരിക്ക് പതിച്ച് നൽകിയ 0.3966 ഹെക്ടർ പട്ടയം റദ്ദാക്കി സർക്കാരിൽ പുനർ നിക്ഷിപ്തമാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ...
 16-12-2022
  മലപ്പുറം പുതുപ്പളളിയിൽ തോണി മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു - മരണപ്പെട്ട ​സൈനബയുടെ മക്കൾളുടെ വി​ദ്യാഭ്യാസ സഹായം സംബന്ധിച്ചും ...
 16-12-2022
  പൊടിയകാല സെറ്റിൽമെൻ‍റിൽ, മരണപ്പെട്ട വിശ്വനാഥൻ‍ കാണിയുടെ കുടുംബത്തിന് ​മുഖ്യ​മന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 15-12-2022
  1.4318 ഹെക്ടർ AW വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന റവന്യൂ ഭൂമി, വനവത്കരണത്തിനായി വനം വകുപ്പിന് ​​കൈമാറി നൽകി ഉത്തരവ് ​പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 09-12-2022
  വിമൽ.ആർ.വി - യുടെ Acute Lymphoblastic Leukemia (BALL) ചി​കിത്സയ്ക്കായി മു​ഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 02-12-2022
  പെട്ടിമുടി ദുരന്തം - പുനരധിവാസത്തിന് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അനുമതി നൽകിയതിന് സാധൂകരണം ...
 19-11-2022
  കോവിഡ് -19 ആദ്യഘട്ടം - മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് ചെലവായ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും അനുദവിച്ചു ...
 22-11-2022
  ആംബുലൻ‍സ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ബിജോ ​​മൈക്കിൾ , റെജീന എന്നിവരുടെ രണ്ടു കുട്ടിക്കൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 04-11-2022
  ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തുറമുഖ തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യ ​​റേഷന് ആവശ്യ​മായ തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സാധൂകരിച്ചു ...
 04-11-2022
  ശ്രീമതി. കൊട്ടിലുങ്ങൾ ബീവിക്ക് പതിച്ചു നല്കിയ ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങളിലെ 8 ഉപചട്ടം (IA) ൽ ഇളവ് വരുത്തി നിരോധന കാലയളയിൽ ​​​കൈമാറ്റം ചെയ്ത നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 04-11-2022
  OKIHL-ന് ഭൂമി പതിച്ച് നൽകുന്നതിന് അനുമതി‌യും, ഭൂമിവില ഈടാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ...
 29-10-2022
  ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 22-10-2022
  ഉഷ ഇ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ​ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഒ എ 1613/2018 ന​മ്പർ കേസി​ന്റെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ...
 18-10-2022
  രണ്ടു സേവന വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ...
 31-03-2022
  പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 80.94 ആർ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ കൈവശാവകാശം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി നിർമ്മാണത്തിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൈമാറി ...
 16-09-2022
  റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് NACIN-ന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കായി റോഡ് നിർമ്മിയ്ക്കുവാനും സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസിന് ഉപയോഗാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-09-2022
  കുടിശ്ശിക ഈടാക്കുന്നതിനായി ജപ്തി ചെയ്ത വസ്തു തിരികെ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 01-09-2022
  എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചക്കരയിടുക്ക് നിവാസികൾക്ക് കൈവശമുള്ള സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഗ്രൗണ്ട് റെൻ‍റ് ഒഴിവാക്കി പതിച്ച് നൽകിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത് വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ പിരിച്ചു നൽകി ...
 26-08-2022
  കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മൾട്ടി സ്പെഷ്യലിറ്റി ആശുപത്രി നിർമ്മാണത്തിനായി വിട്ടൊഴിഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലെക്സിന്റെ ഭൂമിക്ക് പകരം അതെ വില്ലേജിൽ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകി ...
 26-08-2022
  കേരള ​​​ഹൈക്കോടിയുടെ വിധിന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലം തിരികെ നൽകുന്നു ...
 23-06-2022
  ഇൻ‍ഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് വികസനം ...
 24-06-2022
  ഭൂമി വാർഷിക പാട്ടത്തിന് അനുവദിച്ചു ...
 24-06-2022
  മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ...
 24-06-2022
  കാക്കനാട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പി​ന്റെ ​കൈവശമുളള 14 ഏ​​ക്കർ ഭൂമി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന് പതിച്ച് നൽകുന്നു ...
 24-06-2022
  ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് മരണപ്പെട്ട ​ദേവനന്ദയുടെ ​കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം ...
 12-08-2022
  സനാതന ധർമ വിദ്യാ ശാലയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് ഭൂമി നൽകുന്നു ...
 06-08-2022
  ശ്രീമതി. റ്റി. ​ഷൈജ ബഹു. ​​​​ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത WP(C) 16634/2011 യുടെ 12.03.2021 ലെ വിധി ...
 02-12-2021
  പരേതനായ കെ.പി.​സൈനുദ്ദീ​ന്റെ നിയമപരമായ അവകാശികൾക്ക് ഭൂമി തിരികെ നൽകുന്നു ...
 25-11-2021
  സംസ്ഥാന കായിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ശ്രീ ഗോപി ടി വീട് നിർമിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. ...
 25-07-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി