സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ഒറ്റതവണയായി പലിശയും പിഴ പലിശയും ഒഴുവാക്കി ഒടുക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 16-02-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല പ്രമാണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗര പരിധിയില്‍ ധനകാര്യ സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി അനുവദിച്ചു ...
 02-03-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - എച്ച് എസ് ടി ആയ നീതുലക്ഷ്മി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി തീര്‍പ്പാക്കി ...
 01-03-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - അദ്ധ്യാപിക കൃപ സി കെ യ്ക്ക് പ്രത്യേക അവശതാവധി അനുവദിച്ചു ...
 02-03-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ചികിത്സയ്ക്ക് ചിലവായ തുകയിൽ 192479 രൂപ പ്രതിപൂരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി പുറപ്പെടുവിച്ചത് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി ശുദ്ധിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 06-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - സുല്‍ഫിക്കര്‍ അലി എം എന്‍റെ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു സംവരണം അനുവദിക്കുന്നത്ത് സംബന്ധിച്ച് ...
 22-02-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ ലീന എ കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തത്- വിധി ന്യായം നടപ്പിലാക്കി ...
 01-03-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - രേഖ കെ ഫയല്‍ WP(C)No.26104/2022 - ന്മേല്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച 12.08.2022 - ലെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് ...
 01-03-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഗ്രാൻറ് 2022-23 അവസാന ഗഡു റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 22-02-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - റിവിഷൻ ഹർജി-തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവ് ...
 04-03-2023
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - റസീന എസ് പിള്ളയും മറ്റ് മൂന്ന് പേരും ചേര്‍ന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത വിധിന്യായത്തിലെ നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പില്‍ വരുത്തി ...
 01-03-2023
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ജി വി എച്ച് എസ് എസ് - ന് ടോയ് ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക് നിര്‍മ്മാണത്തിനായി നല്‍കിയതും സര്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചെടുത്തതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 28-02-2023
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സംബന്ധിച്ച്. ...
 01-03-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - പ്ലാന്‍ സ്കീം 2022-23 ...
 22-02-2023
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - കോട്ടയം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ റെക്കാര്‍ഡ് റൂം നവീകരണം നൂതന റാക്ക് സിസ്റ്റം , സ്റ്റീല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീയല്‍സ് കേരള ലിമിറ്റഡ് മുഖേന സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി ...
 27-02-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - EMS,IHSDP പദ്ധതികളിലെ മിച്ചമുള്ള തുക P.M.A.Y , ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതികളിലേക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി. ...
 22-02-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - 2021-2022 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ വികസനത്തിനും സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലജ് ഓഫീസ് പദ്ധതിയും സംബന്ധിച്ച് ...
 22-02-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - വിവര പൊതുജന സമ്പര്‍ക്ക വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അനില്‍ ഭാസ്ക്കറിനെ തരംതാഴ്ത്തിയും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ സന്തോഷ് കെ ജി യെ പ്രസ്തുത തസ്തികയില്‍ നിയമിച്ചും ഉത്തരവാകുന്നു ...
 02-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി ഹമീദ് പി എം ന് അധിക ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ് പുരപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 21-02-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം - ധനസഹായം ...
 04-03-2023
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - നടപടിക്രമം പ്രകാരമുള്ള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിച്ചും പുനനിര്‍ണ്ണയിച്ചും പുതുക്കിയ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച് ...
 25-02-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം - ധനസഹായം ...
 04-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ഓംബുഡ്മാന്‍റെ കാര്യാലയത്തിലെ സെക്രട്ടറിയുടെ അധിക ചുമതല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ക്ക് നല്‍കിയ നടപടി സംബന്ധിച്ച് ...
 21-02-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ക്ഷേത്ര കുളം നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് ...
 01-02-2023
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - ആയുര്‍വ്വേദ മരുന്നുകള്‍ ഔഷധി മുഖാന്തിരം വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മെഡിക്കല്‍ സര്‍വ്വീസസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കി ...
 03-03-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പതിനാലാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി-2022-23 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് ...
 23-02-2023
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കേസ് നമ്പർ 564/09 ലെ ഉത്തരവ്-നഷ്ടപരിഹാര തുക ഒതുക്കൽ -ബാക്കി തുകയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ...
 04-03-2003
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ക്ലെയിം സംബന്ധിച്ച് ...
 23-02-2023
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കേസ് നമ്പർ 553/09 ലെ ഉത്തരവ്-നഷ്ടപരിഹാര തുക ഒതുക്കൽ -ബാക്കി തുകയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി. ...
 04-03-2023
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - അറ്റന്‍ഡര്‍ ഗ്രേഡ് 1 രാജലക്ഷ്മി സി ആര്‍-ന് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് മാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ...
 02-03-2023
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്‍റായ സ്യമന്തകുമാരി കെ സി-യ്ക്ക് അുവദിച്ച പലിശ രഹിത വായ്പാ ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ...
 02-03-2023
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-03-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - Retrofit ot Twin pit Abhiyan പദ്ധതികള്‍ സംബന്ധിച്ച് ...
 23-02-2023
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - ഐ ടി ഐ യിലെ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ക്ലാസ്സ്-1 ആയ മധുസൂദനന്‍ ജി-യ്ക്ക് വിരമിക്കലിന് മുന്നോടിയായി പരിവര്‍ത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു ...
 02-03-2023
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - റോഡുപണിയിലെ ക്രമക്കേട്-കുറ്റാരോപിതരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി ഉത്തരവ്. ...
 04-03-2023
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി - ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-03-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - പി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി - യ്ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 22-02-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി-അനുബന്ധ ഉത്തരവ് ...
 21-02-2023
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - ക്വാർട്ടേഴ്സ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 02-03-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - നെട്ടുകാല്‍ത്തേരി തുറന്ന ജയിലിലെ അന്തേവാസിയുടെ അവധി ഓവര്‍സ്റ്റേ ക്രമീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് ...
 01-03-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി