സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)1979/2024/HOME ...
 12-07-2024
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നുവരുന്ന മാലിന്യമുക്തം നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്‍ കര്‍മ്മ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌. ...
 12-07-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - നിയമനത്തിനായി കാത്തുനിന്ന കാലയളവ്‌ അര്‍ഹതപ്പെട്ട അവധിയായി ക്രമീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌. ...
 12-07-2024
  മത്സ്യബന്ധന- തുറമുഖ വകുപ്പ് - Development of Vannamei Shrimp Farming 2022-24 എന്ന പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 12-07-2024
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - ജയിലുകളുടെ നവീകരണം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - വടകര റൂറല്‍ ജില്ലാ ജയില്‍ നിര്‍മ്മാണം - ഭരണാനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് ...
 12-07-2024
  വ്യവസായ വകുപ്പ് - മൈനിംഗ് ആന്റ് ജിയോളജി-31.03.2023 KMMC, KMPIMST ചട്ടഭേദഗതിക്ക് ശേഷം ചെങ്കല്‍ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച കമ്മറ്റിയുടെ ശിപാർശ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-07-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേനയ്ക്‌ നടപ്പ്‌ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയതില്‍ ആദ്യ ഗഡു അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌. ...
 12-07-2024
  G.O. (RT)621/2024/TAXES ...
 12-07-2024
  കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കർഷകർക്കുള്ള കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 12-07-2024
  കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് - കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്കുള്ള കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 12-07-2024
  G.O. (RT)5445/2024/Fin ...
 11-07-2024
  ആരോഗ്യ- കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി മോളിക്കുട്ടി എബ്രഹാം, പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് പൂർത്തീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  G.O. (RT)538/2024/WRD ...
 11-07-2024
  G.O. (RT)1967/2024/HOME ...
 11-07-2024
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - കേരള വികലാംഗക്ഷേമ കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്- ഇലക്ട്രോണിക് ലെഡ്ജര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്ത തുക - റിലീസ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  നികുതി വകുപ്പ് - ഹോട്ടല്‍ മയോ - മീനങ്ങാടി, വയനാട്- കോവിഡ് ലോക്ക് ഡൌണ്‍ - 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലവെ ആനുപാതിക ലൈസൻസ് ഫീസ് കുറവ് ചെയ്തു നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  G.O. (M/S)154/2024/HOME ...
 11-07-2024
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - ലേബർ വകുപ്പ്മിനിമം വേതന ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും ടി എ സീലിംഗ് പരിധിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് വിവരങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നല്‍കിയ ഭരണാനുമതി പുതുക്കി - ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ആംബുലന്‍സ്‌ വാങ്ങല്‍ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം, സര്‍ക്കാരിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ ആംബുലന്‍സ്‌ വാങ്ങിയ നടപടി സാധുകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌. ...
 11-07-2024
  തീരദേശ ഷിപ്പിംഗും ഉൾനാടൻ നാവിഗേഷനും - വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാല്‍ വികസനം - ഡ്രഡ്ജിംഗിലൂ‍ടെ ലഭ്യമായ സ്പോയില്‍ നീക്കം ചെയ്യല്‍ - സീനിയറേജ് ഈടാക്കുന്നത്- ബഹു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം പാലിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  സഹകരണ വകുപ്പ് - പട്ടുവം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നവതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയ്ക്ക് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 11-07-2024
  G.O. (RT)529/2024/WRD ...
 10-07-2024
  G.O. (RT)1947/2024/HOME ...
 10-07-2024
  G.O. (RT)610/2024/TAXES ...
 10-07-2024
  നികുതി വകുപ്പ് - എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പുനക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 10-07-2024
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. ശ്രീജ. റ്റി-യെ അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 10-07-2024
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീ. ബിജിത്ത്. ബി.എല്‍ - ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികയിലെ നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 10-07-2024
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി സ്മിത എസ്. ശ്രീ അനില്‍കുമാർ.എൻ എന്നീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർമാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നല്‍കി അധിക ചുമതല നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-07-2024
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി അലൻ ബോബന് പഠനാവശ്യത്തിനായി ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-07-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി