സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)1788/2024/GAD ...
 23-04-2024
  G.O. (RT)75/2024/POWER ...
 22-04-2024
  G.O. (RT)76/2024/POWER ...
 22-04-2024
  വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് - കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികള്‍ PFMS മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നത്‌ - അങ്കണവാടി സര്‍വ്വീസസ്(ജനറല്‍) പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം തുക SNA അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ്‌ ...
 22-04-2024
  വ്യവസായ വകുപ്പ് - കേരള മൈനര്‍ മിനറല്‍ കണ്‍സഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പ്രകാരം ശ്രീ.മധുപ്രസാദ്‌. ബി, എടുപ്പുകുളം. പി.ഒ, പാലക്കാട്‌ സമര്‍പ്പിച്ച അപ്പീല്‍ പെറ്റീഷന്‍ തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 22-04-2024
  G.O. (RT)58/2024/VIG ...
 22-04-2024
  G.O. (RT)142/2024/Ayush ...
 22-04-2024
  G.O. (RT)1192/2024/HOME ...
 22-04-2024
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവര്‍ത്തക ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌, 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയേതര വിഹിതം - ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 20-04-2024
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌ ,ലക്കിടി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരകത്തിന്‌ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 20-04-2024
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌ ,ലക്കിടി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സ്മാരകത്തിന്‌ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 20-04-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - താമരക്കുളം വി വി ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിസ്കള്‍ മാനേജര്‍ ശ്രീമതി പി രാജേശ്വരി ബഹു. ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത WP(C) NO 42778/2023 ന്മേല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായവും ശ്രീ ഹരിശങ്കര്‍ ആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യ RP No.74/2024 ന്റെ വിധിന്യായവും പാലിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 19-04-2024
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ്‌ വിഹിതം 2024-25 - വികസന ഫണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക്‌ അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 19-04-2024
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതി ഭവന്‍ - 2024-25 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്ത പദ്ധതിയേതരവിഹിതത്തില്‍ നിന്നും ആദ്യഗഡു അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 19-04-2024
  ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഗവ.ആര്‍ട്‌സ്‌ ആന്‍റ് സയന്‍സ്‌ കോളേജ്‌ കോഴിക്കോട്‌ - ശ്രീമതി.വിജയകുമാരി. എന്‍.എം, അസിസ്റ്റന്റ്‌ പ്രൊഫസര്‍ (റിട്ട) ക്ക് ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യുണലില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത OP(KAT)330/2022 - ന്മേലുള്ള വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 19-04-2024
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ വകുപ്പ്‌ - എം.എ.സി.റ്റി വിധി തുക അനുവദിച്ചു നല്‍കുന്നതിനായി ശ്രീ. ബിജു ജോസഫ്‌ ബഹു. ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത എം എ സി എ 3848_18 നമ്പര്‍ വ്യവഹാരത്തിന്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയയന്നതിനുളള സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 19-04-2024
  പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പ് - പാർലമെൻ‍ററികാര്യ വകുപ്പ് പ്രിൻ‍സിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വാഹനത്തിന് ഇന്ധനം നിറച്ച വകയിൽ ചെലവായ തുക നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 18-04-2024
  വ്യവസായ വകുപ്പ് - കണ്ണൂര്‍ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ്‌ മില്‍ , തൃശ്ശൂര്‍ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ്‌ മില്‍, കെ.കരുണാകരന്‍ മെമ്മോറിയല്‍ സഹകരണ സ്പിന്നിംഗ്‌ മില്‍ എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ വ്യവസായവകപ്പ്‌ പ്രതിനിധിയായി വ്യവസായ വകുപ്പ്‌ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. സാബൂ ആന്റണി.കെ-യെ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 18-04-2024
  G.O. (RT)298/2024/Industries ...
 18-04-2024
  G.O. (RT)338/2024/TAXES ...
 18-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ്‌ സെക്രട്ടറി, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്കള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം,നിയമനം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 18-04-2024
  G.O. (RT)1742/2024/GAD ...
 18-04-2024
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - മലയാളം മിഷന്‍ - 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ പദ്ധതിയേതര വിഹിതമായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയുടെ ആദ്യ ഗഡു അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 18-04-2024
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പ്‌ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഓഫീസ്‌ അറ്റന്‍ഡന്റ്‌ ആയ ശ്രി.വൈശാഖ്‌.എസിനു പഠനാവശ്യത്തിനായി ശുന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 18-04-2024
  തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ് - വ്യാവസായിക പരിശീലനം - ജീവനക്കാര്യം- ചെന്നീര്‍ക്കര ഐ.ടി.ഐ യിലെ ശ്രീ.ദിജേഷ്‌ കുമാര്‍.എം-ന്റെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക്‌ ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു പലിശരഹിത ചികിത്സാവായ്പ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 18-04-2024
  വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് - PM-JANMAN പദ്ധതി- അങ്കണവാടികളുടെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം - കേന്ദ്ര വിഹിതം തുക - SNA അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 17-04-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി