സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)3511/2023/RD. ...
 03-10-2023
  G.O. (RT)571/2023/Co-op ...
 30-09-2023
  വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ് - 2023 നവംബർ 14 മുതൽ 27 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി ​മൈതാനിയിൽ ഭാരതഅന്താരാഷ്ട്രവ്യാപാരമേള 2023 ...
 29-09-2023
  G.O. (RT)2762/2023/HOME ...
 29-09-2023
  G.O. (RT)677/2023/TAXES ...
 28-09-2023
  G.O. (RT)678/2023/TAXES ...
 28-09-2023
  G.O. (RT)680/2023/TAXES ...
 28-09-2023
  ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് - അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമനത്തിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ്. ...
 27-09-2023
  G.O. (RT)565/2023/Co-op ...
 27-09-2023
  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് - ശ്രീ.മുരുകൻ നായർ ക്കു തെലുങ്കാന പൈതൃകോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 27-09-2023
  നികുതി വകുപ്പ് - അച്ചടി വകുപ്പിൽ നിന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജ് കോർപറേഷനിലേക്കുള്ള അന്യത്ര സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ...
 27-09-2023
  G.O. (RT)3461/2023/RD. ...
 27-09-2023
  G.O. (RT)3473/2023/RD. ...
 27-09-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - അപ്പോളോ സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ഥാപനത്തിന് നല്‍കേണ്ട തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുമതി നല്‍കി ...
 26-09-2023
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - ആശ്രിത നിയമനം ലഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 26-09-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. മിനി രാജഗോപാല്‍, ശ്രീമതി. അമ്പിളി സി ജോസഫ് എന്നിവരുടെ നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ...
 26-09-2023
  ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ഡയാലിസിസിസ് വിധേയരാകുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ആകസ്മിക അവധി അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 26-09-2023
  G.O. (RT)2732/2023/HOME ...
 26-09-2023
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ഫിനാൻസ് മാനേജർ ശ്രീമതി അല്ലിറാണി എ. എം ന്റെ അന്യത്ര സേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് ...
 26-09-2023
  സഹകരണ വകുപ്പ് - എൻ.സി.ഡി.സി ധനസഹായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 26-09-2023
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - തൃശൂർ ജില്ല- വിവാഹധനസഹായം -അനുവദിച്ചതു സംബന്ധിച്ച്. ...
 26-09-2023
  വ്യവസായ വകുപ്പ് - ശ്രീ.സെബി.പി.എൽ സമർപ്പിച്ച രണ്ടാം അപ്പീൽ പെറ്റിഷൻ തീർപ്പാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 26-09-2023
  G.O. (RT)2739/2023/HOME ...
 26-09-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി