സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നയരേഖകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  Industrial & Commercial Policy 2018 (Malayalam) ...
 31-12-2018
  cooperative policy 2018 ...
 18-06-2018
  IT POLICY 2017 ENGLISH FRAMEWORK ...
 31-12-2017
  IT POLICY 2017 ENGLISH SUB POLICIES ...
 31-12-2017
  IT POLICY 2017 MALAYALAM FRAMEWORK ...
 31-12-2017
  IT POLICY 2017 MALAYALAM SUB POLICIES AND GUIDELINES ...
 31-12-2017
  IT policy speech ...
 31-12-2017
  IT POLICY FRAMEWORK 2017-ENGLISH ...
 31-12-2017
  Kerala State Policy on Outdoor Advertising ...
 02-02-2016
  Industrial & Commercial ...
 31-12-2015
  Health Policy 2013 ...
 11-12-2015
  Policy for Public Private Partnership ...
 11-12-2015
  Gender Equality and Women's Employment Policy ...
 11-12-2015
  Kerala State Policy for Persons with Disabilities 2015 ...
 11-12-2015
  Kerala State Policy for Compensation and Transparency in Land Acquisition ...
 11-12-2015
  Kerala Technology Startup Policy 2014 ...
 11-12-2015
  State Policy for Transgenders in Kerala 2015 ...
 11-12-2015
  KERALA SPORTS (DRAFT) POLICY 2015 ...
 11-12-2015
  AGRICULTURAL DEVELOPMENT POLICY 2015 ...
 11-12-2015
  Gender Equality and Womens Employment Policy ...
 11-12-2015
  Draft Kerala Technology Startup Policy-2014 ...
 11-12-2015
  Public Private Partnership (PPP) Policy (Draft) ...
 11-12-2015
  Kerala Solar Energy Policy 2013 ...
 11-12-2015
  Power Department - Kerala Small Hydro Power Policy 2012 ...
 11-12-2015
  KERALA LIQUOR POLICY -2011 ...
 11-12-2015
  Draft policy malayalam ...
 11-12-2015
  womens policy 2009 ...
 11-12-2015
  WEB SITE DEVELOPMENT, HOSTING MAINTENANCE POLICY ...
 11-12-2015
  forest policy old age ...
 11-12-2015
  FISHERIES POLICY 2004 ...
 11-12-2015
  Energy Policy 2001 ...
 11-12-2015
  INDUSTRIAL POLICY 2001 ...
 11-12-2015
  Sports Policy 2015 ...
 29-07-2015
  Kerala Technology Start-up ...
 31-12-2014
  Kerala Technology startup policy,2014 ...
 29-11-2014
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി