സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അറിയിപ്പുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  വഴയില - നെടുമങ്ങാട് - പഴകുറ്റി റോഡ് റീച്ച് 3 വാലിക്കോട് ജംക്‌ഷൻ മുതൽ പഴകുറ്റി പമ്പ് ജംക്‌ഷൻ - കച്ചേരിനട 11-ാം കല്ല് വരെയുള്ള നാലുവരിപ്പാതയ്ക്കാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 25-05-2023
  കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് - 1960-ലെ കേരള ഷോപ്‌സ് ആന്റ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ - സംബന്ധിച്ച് ...
 24-05-2023
  വാകയിൽ പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമാണം. ...
 21-05-2023
  കുട്ടോത്ത് - അട്ടക്കുണ്ട് റോഡിന്റെ നിർമാണം ...
 21-05-2023
  പറളി - മങ്കര ആർ.ഒ.ബി.യുടെ നിർമാണം ...
 19-05-2023
  ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെ (വലതുവശം) റോഡിന്റെ വീതികൂട്ടൽ ...
 18-05-2023
  വൈക്കം-വെച്ചൂർ റോഡിന്റെ നവീകരണം. ...
 18-05-2023
  നീലേശ്വരം-എടത്തോട് റോഡിന്റെ നവീകരണം ...
 18-05-2023
  തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഇടവ വില്ലേജിൽ ഇടവ ആർഒബിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉത്തരവായി. ...
 18-05-2023
  എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വൈപ്പിൻ ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് റോഡ് ഗതാഗത സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ...
 17-05-2023
  ശ്രീ. കെ. ആർ പത്മനാഭൻ‍, അഡ്വക്കേറ്റ് & നോട്ടറി - നോട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് റദ്ദാക്കി, നോട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തു - സംബന്ധിച്ച്. ...
 15-05-2023
  ശ്രീ. സജി പി, അഡ്വക്കേറ്റ് & നോട്ടറി - നോട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് റദ്ദാക്കി, നോട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തു - സംബന്ധിച്ച്. ...
 15-05-2023
  ശ്രീമതി. വിജയമ്മ, അഡ്വക്കേറ്റ് & നോട്ടറി - നോട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് റദ്ദാക്കി, നോട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തു - സംബന്ധിച്ച്. ...
 15-05-2023
  അംഗീകൃത സാമൂഹ്യാരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര്, അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്തകര്, സര്ക്കാര് സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകര് എന്നിവരെ ജനന മരണവും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള വ്യക്തികളായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ...
 13-05-2023
  കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ...
 12-05-2023
  ഓട്ടോഫീസ് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമാണം ...
 12-05-2023
  കിൻഫ്രയുടെ വ്യവസായ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 10-05-2023
  കാക്കനാട് - കോതമംഗലം പാതയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 09-05-2023
  മുള്ളറവിള-ആയിൽപാലത്തിന്റെ നിർമാണം ...
 06-05-2023
  എറണാകുളത്തിനും അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കും ഇടയിൽ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതിന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 06-05-2023
  കുമ്പളം (അമ്പലപ്പുഴ) റെയിൽവേപ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭേദഗതി ചെയ്തു ...
 02-05-2023
  സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്‌സ് രണ്ടിന്റെ വികസനത്തിനായി വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 02-05-2023
  കരകുളം, പേരൂർക്കട, അരുവിക്കര, നെടുമങ്ങാട്, കരിപ്പൂർ വില്ലേജുകളിൽ വഴയില - നെടുമങ്ങാട് - പഴകുറ്റി റോഡിന്റെ നാലുവരിപ്പാതയ്ക്കായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 02-05-2023
  മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം പരിഷ്കരിക്കുക - സംബന്ധിച്ച് ...
 29-04-2023
  കൊച്ചി-ബെംഗളൂരു വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ആൻഡ് മാനുഫാക്‌ചറിംഗ് സോണിന് (നിംസ്) പാലക്കാട് സെൻട്രൽ വില്ലേജിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 28-04-2023
  കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ നിയമനം - അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ...
 27-04-2023
  അറ്റ്ലാന്റിസ് ROB യുടെ നിർമ്മാണം. ...
 25-04-2023
  ​കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ ചെയർമാൻ‍ തസ്തികയിലേയ്ക്കുളള നിയമനത്തിനായുളള വിജ്ഞാപനം ...
 20-04-2023
  ആനകളുടെ പരിപാലനത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ...
 19-04-2023
  ആനകളുടെ പരിപാലനത്തിലും ​പരിഭോഷണത്തിനും ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം പരിഷ്കരിക്കുക - സംബന്ധിച്ച് ...
 19-04-2023
  ശ്രീ. രഘുനാഥൻ‍ എം, അഡ്വക്കേറ്റ് & നോട്ടറി - നോട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് റദ്ദാക്കി, നോട്ടറി രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്തു - സംബന്ധിച്ച്. ...
 17-04-2023
  വിവിധ വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട മിനിമം വേതന നിരക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനുമായി മൂന്ന് ഉപസമിതികളെ നിയമിക്കുന്നു - സംബന്ധിച്ച് ...
 12-04-2023
  വിവിധ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം പരിഷ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനുമായി മൂന്ന് ഉപസമിതികളെ നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 12-04-2023
  കോഴിക്കോട് - ബാലുശ്ശേരി റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ. ...
 11-04-2023
  അകലാപ്പുഴ പാലത്തിന്റെ നിർമാണം. ...
 05-04-2023
  മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടാനാണ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 05-04-2023
  കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യുണലിൽ അഡ്മിനിസ്​​ട്രേറ്റീവ് മെമ്പറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നതിനു പ്രസിദ്ധീകരണം ...
 05-04-2023
  കല്ലുത്താൻകടവ് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിന്റെയും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും നിർമ്മാണം ...
 04-04-2023
  കുടകളുടെ നിർമ്മാണ/വിൽപന മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട മിനിമം വേതനം പരിഷ്ക്കരണം - സംബന്ധിച്ച് ...
 04-04-2023
  കയർ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകേണ്ട മിനിമം വേതനം പുതുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 03-04-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി