പോർട്ടലിലെ വിവരങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന വിലാസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
  സാങ്കേതികപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്.
കേരള സംസ്ഥാന ഐ ടി മിഷൻ, സാങ്കേതിക, വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ് പട്ടം പി. ഒ. തിരുവനന്തപുരം - 695004 ടെലഫോൺ: +91 471 2525444, 2525430
സിഡിറ്റ് , ചിത്രാഞ്ജലി ഹിൽസ്, തിരുവല്ലം പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം
  ഉള്ളടക്കത്തിലെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്.
വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം -695 001, 0471-2327782, 2518443