സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ജനകീയ ഹരിത ഓഡിറ്റിങ് ,മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 26-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മാലിന്യ മുക്തം നവകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിനിന്‍റെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവ്. ...
 20-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പ്രേംജിത്ത് എ.പി,അജിത്ത് എ.വി എന്നിവരെ മാതൃവകുപ്പിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഷിന്‍റോ ഭാസ്കര്‍,ജയലക്ഷ്മി ജെ.ജെ എന്നിവരെ പുനര്‍വിന്യസിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ്. ...
 20-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 18-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ,പ്രശംസാപത്രം അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്. ...
 17-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളുടെ അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിഷയം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ റഫര്‍ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 17-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കില-ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിന്‍റെ നിയമനം-നിലവിലുള്ള ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിന് ചുമതല നല്‍കി കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 15-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് ക്യാമ്പയിന്റെ മാർഗ്ഗരേഖയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്ന ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്. ...
 15-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ദിനപത്രം നല്‍കുന്നതിന് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് യഥേഷ്ടാനുമതി ...
 15-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കുമരംപുത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 - ല്‍ എം ഇ എസ് കോളേജ് മുതല്‍ മൈലാംപാടം വരെ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 15-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 15-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീലത വി കെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണര്‍ തസ്തികയിലെ നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 14-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - സുനില്‍ കുമാര്‍ കെ എം മുതല്‍പേര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത OA No. 1579/2021 ന്മേലുള്ള അന്തിമ ഉത്തരവ് ...
 14-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - സന്തോഷ് കുമാര്‍ എസ്-ന്‍റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേഴ്സ്മെന്‍റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 13-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ലൈഫ് മിഷന്‍ അര്‍ബന്‍ സെക്ടര്‍-1841 ഗുണഭോക്താക്കളെ ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും 36.82 കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്. ...
 12-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കരിച്ചല്‍ കായല്‍ സര്‍വ്വേയും ബോര്‍ഡ്‌ സ്ഥാപിക്കലും- പദ്ധതിയുടെ തുക നല്‍കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ...
 11-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മറിയാമ്മ - ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേകാനുമതി നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - നബാര്‍ഡ് - ആര്‍ ഐ ഡി എഫ് റോഡ് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതില്‍ ഉദ്യാഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും നഷ്ടം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 09-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ചിഞ്ചു എസ് എസ് - മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേഴ്മെന്റ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 09-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ചുമതലകള്‍ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നല്‍കി ഉത്തരവ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 08-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പ്ലാച്ചേരി ലൈഫ് ഭവനസമുച്ചയ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 06-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - സരോജനി തങ്കപ്പൻ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ രൂപ പലിശസഹിതം ഈടാക്കി വസ്തുവും വീടും വിൽക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 06-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതി-സ്പിൽ ഓവർ പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 06-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ഫീസ് 10-04-2023 തീയതിക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ പഴയ നിരക്കാണ് ബാധകമാക്കുന്നതു എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് ,സ്ഥലം മാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും നടപ്പിലാക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 04-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കുമുള്ള പൊതുമാർഗ നിർദ്ദേശ ത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ...
 03-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ ജലഗുണനിലവാര നിർണയ ലാബുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വഹിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 02-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - കേരള തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്-ഓഫീസ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാനും ജീവനക്കാരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കാനും അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 02-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - സുജാത ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ...
 02-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - മാലിന്യ സംസ്കരണം കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 02-05-2023
  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ജില്ലാതല ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരുടെ ചുമതലകൾ പുനർനിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ് ...
 02-05-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി