സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി-പത്തനംതിട്ട ജില്ല- മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി-വയനാട് ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- കാസർഗോഡ് ജില്ല-ചികത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- കോട്ടയം ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി- എറണാകുളം ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി-പാലക്കാട് ജില്ല-ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 11-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - NDPREM പദ്ധതി പ്രകാരം വായ്പയെടുത്ത ശ്രീ. മുഹമ്മദ്‌ അസില്‍ -നു പദ്ധതി മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ഇളവ്‌ വരുത്തി മൂലധന സബ്സിഡി നല്‍കുന്നതിന്‌ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സ്‌ ചീഫ്‌ എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌ ഓഫീസര്‍ക്ക്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 10-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - ആഗോള സാംസ്കാരികോത്സവം പദ്ധതി - 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ നൂറ്‌ ലക്ഷം രൂപ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 10-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - ലോക കേരള സഭ പദ്ധതിയ്ക്കായി 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇരുന്നൂറ്‌ ലക്ഷം രൂപ മാത്രം പിന്‍വലിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 10-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - ശ്രീ രവീന്ദ്രന്‍ സിയുടെ നോ‍ര്‍ക്ക റീജിയണല്‍ ഓഫീസിലെ സെന്റര്‍ മാനേജര്‍ തസ്തികയിലെ അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി രശ്മികാന്ത് ആ‍ര്‍ -ന് നോ‍‍ര്‍ക്ക റൂട്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്‍ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-06-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - തൃശൂര്‍ ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കൊല്ലം ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കൊല്ലം ജില്ല- മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി -പത്തനംതിട്ട ജില്ല- മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് ജില്ല- മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കോഴിക്കോട് ജില്ല- ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - പത്തനംതിട്ട ജില്ല- മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - തൃശൂര്‍ ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - കൊല്ലം ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - എറണാകുളം ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - പാലക്കാട് ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - തൃശൂര്‍ ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - പാലക്കാട് ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-05-2024
  പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന പദ്ധതി - എറണാകുളം ജില്ല - ചികിത്സാ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-05-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി