സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)2346/2023/GAD ...
 26-05-2023
  G.O. (M/S)66/2023/GAD ...
 25-05-2023
  G.O. (RT)2258/2023/GAD ...
 22-05-2023
  G.O. (RT)2213/2023/GAD ...
 19-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ഹജ്ജ് തീര്‍ത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ...
 18-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്-ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്. ...
 11-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - വാര്‍ഷിക അവലോകനം സംവരണ സാദ്ധ്യത ഇല്ല എന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പിലെ പട്ടിക ജാതി ,പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം സംബന്ധിച്ച വാർഷിക അവലോകനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ...
 10-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലുള്ള ഓഫീസറുടെ നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - നോണ്‍ പ്ലാന്‍ ശീര്‍ഷകത്തില്‍ ആദ്യ ഗഡു അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം-വാർഷിക അവലോകനം-സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവ്. ...
 05-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം - അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാര്‍ഷിക അവലോകനം - സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരവ് ...
 04-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം-സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവ്. ...
 04-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - അഭയ ബി കെ - യ്ക്ക് സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം നിയമനം നല്‍കി ...
 04-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - മംഗല്യസമുന്നതി പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ...
 02-05-2023
  G.O. (RT)1955/2023/GAD ...
 02-05-2023
  G.O. (RT)1956/2023/GAD ...
 02-05-2023
  G.O. (RT)1958/2023/GAD ...
 02-05-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം-സസ്പെൻഷൻ കാലയളവ് അർഹതപ്പെട്ട അവധിയായി ക്രമീകരിച്ച തീരുമാനം തീർച്ചപെടുത്തികൊണ്ടും 203/2022 നമ്പർ കേസിലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കികൊണ്ടും ഉള്ള ഉത്തരവ്. ...
 27-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം- വിവരപൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്-സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകികൊണ്ടുള്ള നിയമന ഉത്തരവ്. ...
 26-04-2023
  G.O. (RT)1883/2023/GAD ...
 26-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം-ധനകാര്യ വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിക്ക് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ്. ...
 26-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടേയും സീനിയർ അഡ്മിനിസേട്രറ്റീവ് ഓഫീസർമാരുടേയും ചുമതലകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഭരണാധികാര പ്രത്യായോജനകളും അംഗീകരിച്ചു ...
 25-04-2023
  G.O. (RT)1846/2023/GAD ...
 20-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ഡി ബിജുവിന് സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കി ...
 18-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - അഡീഷണല്‍ നിയമ സെക്രട്ടറിമാരെ സ്ഥലംമാറ്റി നിയമനം നല്‍കി ഉത്തരവ് ...
 18-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - നിയമ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നത് ...
 17-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലുള്ള ഓഫീസറുടെ നിരീക്ഷണ കാലം തൃപ്തികരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉ്തത്തരവ് ...
 12-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ എ.എൽ നു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷക്കു അനുമതി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-04-2023
  G.O. (RT)1672/2023/GAD ...
 05-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം - സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരവ് ...
 04-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള സ്റ്റേറ്റ് അലൈഡ് ആന്‍റ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ കൗണ്‍സില്‍ സെക്രട്ടറി തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തി ഉത്തരവായി ...
 03-04-2023
  G.O. (RT)1622/2023/GAD ...
 01-04-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പൊതുഭരണം- അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തസ്തികയിൽ സ്ഥലമാറ്റം/നിയമനം നടത്തികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 31-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ശമ്പളയിന ചെലവുകള്‍ക്കായി നോണ്‍ പ്ലാന്‍ ശീര്‍ഷകത്തില്‍ അഡീഷണല്‍ ഓതറൈസേഷന്‍ മുഖേന 6.90.000 രുപ അനുവദിച്ചത് ...
 30-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - മൊബൈൽ ഫോൺ ചെലവുകളുടെ പ്രതിപൂരണത്തിനു ഔദ്യോഗിക ഫോണായി കണക്കാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് ...
 30-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - സ്ഥാനക്കയറ്റം ,സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ...
 29-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്. ...
 29-03-2023
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 29-03-2023
  G.O. (RT)1511/2023/GAD ...
 28-03-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി