സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു നല്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 08-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 06-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - ആർജ്ജിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 06-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - ആർജ്ജിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 06-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - ആർജ്ജിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 06-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള വാർഷിക അവലോകനം- സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരവ് ...
 05-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ- ജീവനക്കാര്യം - ചികിത്സയ്ക്ക് ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു നല്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 05-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 05-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - പരിവ‍ർത്തിത അവധി അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 04-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 03-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം -കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ ഓഫീസർ (ജൂനിയർ ടൈം സ്കെയില്‍) തസ്തികയിലെ നിയമനം ക്രമീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 03-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌-ജീവനക്കാര്യം-മുന്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന്‌ വിടുതല്‍ ചെയ്തതിനുശേഷം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസില്‍ നിയമന ഉത്തരവ്‌ ലഭിച്ചതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ അനുവദിച്ച അവധി ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 02-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം-അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച്‌ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 01-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - ആർജ്ജിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 01-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ സി.കെ-യ്ക്ക് പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 01-04-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - ആർജ്ജിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - കിഫ്ബി- ലാ ഓഫീസർ തസ്തികയിലുള്ള അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള പബ്ലിക്‌ സര്‍വ്വീസ്‌ കമ്മീഷന്‍ - ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന കാലാവധി രണ്ടാം തവണ ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ഡെബ്റ്റ് റിക്കവറി ട്രിബ്യൂണൽ - അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 30-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 27-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - മുന്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന്‌ വിടുതല്‍ ചെയ്തതിനുശേഷം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസില്‍ നിയമന ഉത്തരവ്‌ ലഭിച്ചതുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ അവധി അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 27-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേനയ്ക്ക്‌ നടപ്പ്‌ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം (2023-24) വിവിധ പദ്ധതികള്‍ക്കായി വകയിരുത്തിയതില്‍ രണ്ടാം ഗഡുവായി പത്ത്‌ ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 26-03-2024
  G.O. (RT)1436/2024/GAD ...
 26-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - നികുതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 25-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരീക്ഷണകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 25-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. ഹർഷ. വി.എസ്. ന് പരിവർത്തിത അവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 25-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന സമുന്നതി പദ്ധതിക്ക് അഞ്ചാം ഗഡുവായി 50 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 23-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കിർടാഡ്സിലെ പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം - വാർഷിക അവലോകനം- സംവരണ സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 23-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - തൃശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന എക്സിബിഷൻ 2024-ൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകി ...
 23-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - 2024 ജനുവരി 27 തീയതിയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം, 2005 സംബന്ധിച്ച് നടന്ന സെമിനാർ - സ്റ്റേഷനറി വാങ്ങുന്നതിനും അനുബന്ധ ചെലവുകൾക്കുമായി മുൻകൂറായി എടുത്ത തുക ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 22-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലാർക്ക് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് കമ്മിറ്റി-ജീവനക്കാര്യം- അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 19-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - പരിവ‍ർത്തിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 19-03-2024
  G.O. (RT)1272/2024/GAD ...
 16-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവ്വീസ് ഓഫീസർ (ജൂനിയര്‍ ടൈം സ്കെയില്‍) - ആര്‍ജ്ജിത അവധി സറണ്ടര്‍ ചെയ്യന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 14-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വ്വീസ്‌ - ജീവനക്കാര്യം - പരിവ‍ർത്തിത അവധി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 14-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം/നിയമനം അനുവദിച്ച്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 13-03-2024
  പൊതുഭരണ വകുപ്പ് - പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രാതിനിധ്യം-വിവരശേഖരണം-നേരിട്ടുളള പരിശോധന- യാത്രാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 13-03-2024
  G.O. (RT)1135/2024/GAD ...
 12-03-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി