സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - മലപ്പുറം ഗസ്റ്റ്‌ ഹൗസ്‌- കുക്ക്‌ തസ്തിക-ശ്രീ. ഷഫാസ്‌ വി.കെ യെ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടരാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 31-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ചാമ്പ്യന്‍സ്‌ ബോട്ട്‌ ലീഗ്‌ വള്ളം കളി 2023 - കണ്ണൂര്‍ അഞ്ചരക്കണ്ടിയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിന്‌ മുഴുപ്പിലങ്ങാട്‌ ബീച്ചില്‍ ഹോര്‍ഡിംങ്സ്‌ സ്ഥാപിക്കുവാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയ നടപടി സാധുകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 29-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീമതി ബിന്ദു. എസ്, ശ്രീ. ആദർശ്. എം എൽ, ശ്രീമതി. വിമല. പി.കെ. - ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയോഗിച്ച നടപടി സാധൂകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 25-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. അജിത. ബി യെയും ശ്രീമതി. ബിന്ദു സഹദേവനെയും ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 25-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി -ശ്രീമതി. നീതു രാജ്- ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്കുളള നിയമന അനുമതി ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് ...
 23-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീ. രതീഷ് തങ്കരാജ്, ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് എസ് നായർ- ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും വേതനം അനുവദിക്കുന്നതിനുമുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 22-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്- സ്വീപ്പർ കം സാനിറ്റേഷൻ വർക്കർ തസ്തിക - ശ്രീമതി. സന്ധ്യ. കെ.എസ് - നിലനിർത്തുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 22-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീ. ജിതിൻ. പി. യെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 22-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീ. അമൽ രാജ് എസ്.ആർ നെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 22-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം- അധികചുമതല നല്കിയ നടപടി സാധുകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 22-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. സാറാമ്മ എ, ശ്രീമതി. അൽഫോൺസ, ശ്രീമതി സരസമ്മ എന്നീ വ്യക്തികളെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ച നടപടി സാധൂകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 20-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 20-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - റെക്കറിംഗ് ഗ്രാൻ്റിൻ്റെ അവസാന ഗഡു റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 20-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീ. കണ്ണൻ ഉണ്ണി. ടിയ്ക്ക് നിയമനം നൽകുവാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് ...
 18-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ശ്രീമതി എ സാറാമ്മയെ നിയമിച്ച നടപടിയ്ക്ക് സാധൂകരണവും ശമ്പളം അനുവദിയ്ക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 18-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ഗുരുവായൂർ ഗസ്റ്റ്‌ ഹൗസ്‌ - വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - മലമ്പുഴ ഗവണ്‍മെന്റ്‌ ഗസ്റ്റ്‌ ഹൗസ്‌ - സ്വീപ്പര്‍ കം സാനിറ്റേഷന്‍ തസ്തിക- ശ്രീമതി. രാധ കെ. യെ നിയമിച്ച നടപടി സാധൂകരിച്ചുളള ഉത്തരവ്‌ ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - അധിക ചുമതല നല്‍കിയ ഡയറക്ടറുടെ നടപടിയ്ക്ക്‌ സാധൂകരണം നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - കണ്ണൂർ ഗവണ്‍മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് - സ്വീപ്പര്‍ തസ്തികയില്‍ ശ്രീമതി ഷംന സി തുടരുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക - ശ്രീ. രാജീവ് പി ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുടര്‍ന്ന കാലയളവ് സാധൂകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - മുക്കം ഫെസ്റ്റ് - ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ആലപ്പുഴ ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ - ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - വൈപ്പിൻ വസന്തോൽസവം - ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ഡി.സി കിഴക്കേമുറി ഫൗണ്ടേഷന്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള ലിറ്ററേച്ചര്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ ന്‌ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - കൊല്ലം പുഷ്പോത്സവം - സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷന്‍ പ്രൊവൈഡർ - തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - നെഹ്രു ട്രോഫി വള്ളംകളി - സുവനീര്‍ 2022 ലേക്ക് പരസ്യം അനുവദിച്ചത് - സാധൂകരണം നല്‍കി ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - Video Production - Adventure Tourism Events in Kerala എന്ന പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് ...
 14-03-2024
  വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന ഡിസൈന്‍ പോളിസി - അംഗീകരിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 14-03-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി