സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)2014/2023/RD. ...
 27-05-2023
  G.O. (RT)2001/2023/RD. ...
 26-05-2023
  G.O. (RT)1999/2023/RD. ...
 26-05-2023
  G.O. (RT)1991/2023/RD. ...
 25-05-2023
  G.O. (RT)1954/2023/RD. ...
 22-05-2023
  G.O. (RT)1897/2023/RD. ...
 19-05-2023
  G.O. (RT)1898/2023/RD. ...
 19-05-2023
  G.O. (RT)1885/2023/RD. ...
 18-05-2023
  G.O. (M/S)111/2023/RD. ...
 18-05-2023
  G.O. (RT)1895/2023/RD. ...
 18-05-2023
  G.O. (RT)1893/2023/RD. ...
 18-05-2023
  G.O. (RT)1896/2023/RD. ...
 18-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - 2013 - ലെ എല്‍.എ.ആര്‍.ആര്‍ നിയമപ്രകാരം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കല്‍ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അംഗീകാരം നല്‍കി ഉത്തരവ് ...
 18-05-2023
  G.O. (RT)1883/2023/RD. ...
 17-05-2023
  G.O. (RT)1881/2023/RD. ...
 16-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - വാര്‍ഷിക പാട്ടം ഈടാക്കി 30 വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയ ഉത്തരവ്. ...
 12-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - ഹൗസിംഗ് ബോര്‍ഡ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നല്‍കുന്ന മുറയ്ക്ക് റവന്യു പുറമ്പോക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പട്ടയം നല്‍കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കി ...
 12-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - കൂട്ടിക്കല്‍ വില്ലേജ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് വാടക നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 10-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - 2013-ലെ എല്‍ എ ആര്‍ ആര്‍ നിയമപ്രകാരം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കല്‍ നടപടികള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ...
 09-05-2023
  G.O. (RT)1779/2023/RD. ...
 09-05-2023
  G.O. (RT)1780/2023/RD. ...
 09-05-2023
  G.O. (RT)1787/2023/RD. ...
 09-05-2023
  G.O. (RT)1793/2023/RD. ...
 09-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - പ്രവാസി മിത്രം,സംസ്ഥാനതല,ജില്ലാതല സെല്ലുകൾ രൂപീകരിച്ച ത് സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  G.O. (RT)1759/2023/RD. ...
 06-05-2023
  G.O. (RT)1760/2023/RD. ...
 06-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - കെ ജെ ഫിലിപ്പോസ് റോഡ് വികസനത്തിനായി വിട്ടു നല്കിയ ഭൂമിയ്ക്ക് പകരം ഭൂമി പതിച്ച് നല്കി കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലെ ഭൂമിയുടെ വിസ്തീര്‍ണ്ണം ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് ...
 06-05-2023
  G.O. (RT)1745/2023/RD. ...
 06-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിയുടെ മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് ബ്ലോക്ക് പ്രോജെക്ടിനുവേണ്ടി ഭൂമി പതിച്ചുനല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 05-05-2023
  G.O. (RT)1739/2023/RD. ...
 05-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - ഭൂമി തരം മാറ്റത്തിനായി അടവാക്കിയ ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്. ...
 04-05-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - ഏകലവ്യ മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്കൂളിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ...
 03-05-2023
  G.O. (M/S)94/2023/RD. ...
 30-04-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - പമ്പാവാലി-എയ്ഞ്ചല്‍ വാലി പ്രദേശത്ത്‌ വിതരണം ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ പട്ടയങ്ങളും റദ്ദ്‌ ചെയ്ത്‌ പൂതിയ പട്ടയം നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ...
 29-04-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - പിണറായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിലനിർത്തി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഉപയോഗാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 28-04-2023
  G.O. (RT)1676/2023/RD. ...
 28-04-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ കുലശേഖരപുരം വില്ലജ് ഓഫീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 27-04-2023
  G.O. (RT)1673/2023/RD. ...
 27-04-2023
  റവന്യൂ വകുപ്പ് - സ്മാർട്ട് റവന്യൂ ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിനായി നെല്ലിക്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിനു അനുവദിച്ച അനുമതി ഏലത്തൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിനു മാറ്റി നൽകിയ ഉത്തരവ്. ...
 26-04-2023
  G.O. (RT)1644/2023/RD. ...
 26-04-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി