സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)1353/2023/HOME ...
 26-05-2023
  G.O. (RT)1347/2023/HOME ...
 25-05-2023
  G.O. (RT)1303/2023/HOME ...
 22-05-2023
  G.O. (RT)1309/2023/HOME ...
 22-05-2023
  G.O. (RT)1256/2023/HOME ...
 17-05-2023
  G.O. (RT)1257/2023/HOME ...
 17-05-2023
  G.O. (RT)126/2023/HOME ...
 17-05-2023
  G.O. (RT)1253/2023/HOME ...
 16-05-2023
  G.O. (RT)1251/2023/HOME ...
 16-05-2023
  G.O. (RT)1241/2023/HOME ...
 15-05-2023
  G.O. (M/S)127/2023/HOME ...
 15-05-2023
  G.O. (RT)1234/2023/HOME ...
 14-05-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറലിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 12-05-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - മന്‍സൂറലിക്കെതിരായ അച്ചടക്കനടപടി-അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 11-05-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - രാജു എബ്രഹാമിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി-അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി നിയമിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 11-05-2023
  G.O. (RT)1216/2023/HOME ...
 11-05-2023
  G.O. (RT)1164/2023/HOME ...
 06-05-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലെ ജയദേവൻ എന്ന അന്തേവാസിയുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 05-05-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - അൻസൽ.പി യ്ക്ക് ഗുഡ് സർവ്വീസ് എൻട്രി നൽകി ഉത്തരവ്. ...
 29-04-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളും സ്കീ മുകളും,ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയെ നോഡൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് ...
 29-04-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - അന്തരിച്ച റോബർട്ട് ജോയ് യുടെ ഭവന വായ്പ എഴുതി തള്ളിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-04-2023
  G.O. (RT)1087/2023/HOME ...
 26-04-2023
  G.O. (RT)1079/2023/HOME ...
 25-04-2023
  G.O. (RT)1060/2023/HOME ...
 24-04-2023
  G.O. (RT)1070/2023/HOME ...
 24-04-2023
  G.O. (RT)1033/2023/HOME ...
 20-04-2023
  G.O. (RT)1026/2023/HOME ...
 19-04-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - കുഞ്ഞിതങ്ങളുടെ അവധി ഓവർ സ്റ്റേ ആയ കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 16-04-2023
  G.O. (RT)979/2023/HOME ...
 16-04-2023
  G.O. (RT)961/2023/HOME ...
 13-04-2023
  G.O. (RT)941/2023/HOME ...
 12-04-2023
  G.O. (RT)952/2023/HOME ...
 12-04-2023
  G.O. (RT)947/2023/HOME ...
 12-04-2023
  G.O. (RT)956/2023/HOME ...
 12-04-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - പാലക്കാട് ജില്ലാ ജയിലിലെ തടവുകാർക്ക് ചികിത്സക്കായി തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 11-04-2023
  G.O. (RT)921/2023/HOME ...
 05-04-2023
  G.O. (RT)922/2023/HOME ...
 05-04-2023
  G.O. (RT)898/2023/HOME ...
 04-04-2023
  G.O. (RT)886/2023/HOME ...
 03-04-2023
  ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ ആന്റ് കറക്ഷണല്‍ ഹോമിലെ അന്തേവാസിയായ അബ്ദുള്‍ സലിം ഹൃദയസംബന്ധമായ ചികില്‍സയ്ക്ക് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 01-04-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി