സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പൂവത്തുംമൂട്‌ പാലം നിര്‍മ്മാണം - ബഹു.പത്തനംതിട്ട സബ്‌ കോടതിയിലെ എല്‍.എ.ആര്‍. കേസുകളുടെ ബാലന്‍സ്‌ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് ...
 09-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കുണ്ടമണ്‍കടവ്‌ പാലം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ സബ്കോടതിയിലെ വിവിധ എല്‍.എ.ആര്‍. കേസുകള്‍ക്ക്‌ വിധിത്തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 08-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലന നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലം നിര്‍മ്മാണം - ആറ്റിങ്ങല്‍ സബ്‌ കോടതിയിലെ എല്‍.എ.ആര്‍(16/2000) കേസിന്റെ വിധിത്തുക അനുവദിക്കുന്ന ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ്‌ ...
 08-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - പറവൂര്‍ റോഡ്‌, പറവൂര്‍-പാരിപ്പള്ളി റോഡ്‌, പറവൂര്‍-പൊഴിക്കര റോഡ്‌ എന്നീ റോഡുകളില്‍(AMRUT) പദ്ധതി മുലം കേടുപാടുകള്‍ വന്ന ഭാഗങ്ങള്‍ പൂര്‍വ്വസ്ഥിതിയിലാക്കല്‍- ഭരണാനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 06-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കെ.ബി. ഐഷാബീവിയും, കെ.ബി. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫും, ശ്രീ. കെ ബി. അബ്ദുള്‍ കരീമും സമര്‍പ്പിച്ച പരാതി കോടതിവിധി- സര്‍ക്കാരുത്തരവില്‍ തിരുത്തല്‍ വരുത്തി ഉത്തരവ് ...
 06-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - ബഹു. മാവേലിക്കര സബ്കോടതിയുടെ എല്‍.എ.ആര്‍. കേസ്‌ (141/2008) ലെ ഉത്തരവ്‌ - നഷ്ടപരിഹാര തുക ഒടുക്കല്‍ - ഭരണാനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ് ...
 05-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കാലാവധി അവസാനിച്ചതും യഥാസമയം പുതുക്കുവാനാകാത്തതുമായ കരാറുകാരുടെ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് ...
 02-04-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കല്ലുംമൂട്ടില്‍ കടവ്‌ പാലം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ സബ്കോടതിയിലെ കേസില്‍ വിധിത്തുക നല്‍കുന്നത്‌ - ഭരണാനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 26-03-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - റോഡ്‌സ്‌ ആന്റ്‌ ബ്രിഡ്ജസ്‌ ഡെവലപ്പ്മെന്റ്‌ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ്‌ കേരള -24-ഠാമത്‌ (മാറ്റി വച്ചത്‌ )- വാര്‍ഷിക പൊതു യോഗം - ഗവര്‍ണറുടെ നോമിനികളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 22-03-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - 2023 ല്‍ കാലാവധി അവസാനിച്ചതും യഥാസമയം പുതുക്കുവാനാകാത്തതുമായ കരാറുകാരുടെ ലൈസന്‍സുകള്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പത്താം സമ്മേളനം - നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പര്‍ 102 ബഹു.പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയത്- ഉത്തരവ് തീര്‍പ്പാക്കുന്നു ...
 16-03-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിലെ ടി എസ് കനാലിന് കുറുകെ കൊച്ചുപിലാമൂട്ടിലെ പാലത്തിന് സമാന്തരമായി പുതിയ പാലം നിര്‍മ്മാണം - ഭരണാനുമതി ഉത്തരവ് ...
 16-03-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒന്നാംപാലം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹു. ആറ്റിങ്ങല്‍ സബ് കോടതിയിലെ എല്‍ എ ആര്‍ 36/2007 നമ്പര്‍ കേസ് സംബന്ധിച്ച് ...
 16-03-2024
  പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ Construction of Side drain and Improvements to Manjalikulam Road - Reg. ...
 15-03-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി