സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മന്ത്രി സഭാ തീരുമാനങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ആട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിന് നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഗ്യാരൻ‍റി പരിഷ്ക്കരിച്ച് 10 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു ...
 25-09-2023
  കേരള പബ്ലിക് എൻ‍റർ​​പ്രൈസസ് ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണായി ​ഡോ.വി.പി ജോയ് ഐ.എ.എസ് (റിട്ട.) നെ നിയമിച്ചു ...
 06-07-2023
  കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് - 04.11.2022 ലെ 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ ഉത്തരവുകളിലെ GO(Ms) നമ്പർ 115/2022/ID-യിലെ അപാകതകൾ - പരിഹരിച്ചു ...
 22-06-2023
  കേരള പബ്ലിക് എന്റർ​​​പ്രൈസസ് (സെലക്ഷനും റിക്രൂട്ട്മെന്റും) ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് ...
 29-04-2023
  സ്റ്റീൽ ഇൻ‍ഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് - 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ചെയ്ത നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 26-03-2023
  ട്രാവൻ‍കൂർ കൊച്ചിൻ‍ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിലെ മാനേജീരിയൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അലവൻ‍സുകൾക്ക് മുൻ‍കാല പ്രാബല്യം അനുവദിച്ചു ...
 25-03-2023
  ട്രാവൻ‍കൂർ ​ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പെർ​ഫോമൻ‍സ് കം ​മോട്ടിവേഷൻ‍ അലവൻ‍സ് / എക്സ്ഗ്രേഷ്യാ അനുവദിച്ച് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 25-03-2023
  കൊക്കോണിക്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിൽ മാറ്റം ...
 20-03-2023
  കെഎസ്ഡിപിഎൽ - എൽ വി പി/എസ്‌ വി പി/ഒഫ്താൽമിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നോൺ-ബെറ്റാലാക്ടം പ്ലാന്റിന്റെ പദ്ധതിക്ക് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ...
 10-02-2023
  കെൽട്രോണും ക്രാസ്‌നി ഡിഫൻസ് ടെക്‌നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിൽ സംയുക്ത സംരംഭം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച്. ...
 02-02-2023
  KELTRON ലേയും അനുബന്ധ കമ്പനികളിലേയും ജീവനക്കാർക്ക് 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 27-01-2023
  പഴക്കം ചെന്ന കാർ മാറ്റി പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 27-01-2023
  മെറ്റൽ ഇൻ‍ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് എക്സ്ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ചെയ്ത നടപടി സാധൂകരിച്ചു ...
 24-12-2022
  ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ച് ...
 30-11-2022
  ഖാദി ബോർഡ് ​വൈസ്ചെയർമാ​​ന് പുതിയ ഔദ്യോഗിക വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി ...
 17-11-2022
  TELK- ജീവനക്കാർക്ക് 2020-21 വർഷത്തേക്കുള്ള ബോണസ്/ഉത്സവ അലവൻസ്/എക്സ്-ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ...
 12-11-2022
  ട്രാവൻ‍കൂർ ​ടൈറ്റാനിയം പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പെർഫോമൻ‍സ് - കം - മോട്ടിവേഷൻ‍ അലവൻ‍സ്/എക്സ്ഗ്രേഷ്യാ അനുവദിച്ച നടപടി സാധൂകരിക്കുന്നു ...
 12-11-2022
  കെ.എം.എം.എൽ തൊഴിലാളികൾക്കായി 01.01.2017 മുതൽ ദീർഘകാല കരാർ നടപ്പിലാക്കൽ ...
 11-11-2022
  കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരുടെ 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം ...
 04-11-2022
  ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് നൽകി‌യ നടപടിയെ സാധൂകരിച്ച് ...
 29-10-2022
  കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൻ‍മേലുളള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മുൻ‍കാല പ്രാബല്യം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 29-10-2022
  ടൈറ്റാനിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് ജീവനക്കാർക്ക് പെർഫോമൻസ് കം മോട്ടിവേഷൻ അലവൻസ് / എക്സ്-ഗ്രേഷ്യ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് സാധൂകരിച്ചു ...
 18-10-2022
  കെൽട്രോണിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുവദിച്ച സർക്കാർ വായ്പകളുടെ എഴുതിത്തള്ളപ്പെട്ട പലിശയും പിഴപ്പലിശയും കെൽട്രോണിലെ സർക്കാർ ഓഹരിയാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ...
 18-10-2022
  M/s KINESCO Power and Utilities Private Limited-ന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കൽ ...
 30-09-2022
  ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 2019 -20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ്ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ചെയ്ത മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിച്ചു. ...
 30-09-2022
  ഓട്ടോ-കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് എക്സ് ഗ്രേഷ്യ നൽകിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിക്കുന്നു. ...
 25-09-2022
  ആട്ടോകാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡിന് കേരള ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 16-08-2022
  2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ എക്സ് ഗ്രേഷ്യ വിതരണത്തിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിക്കുന്നു. ...
 08-08-2022
  കെൽട്രോണിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് ഇടക്കാലാശ്വാസം ...
 30-06-2022
  അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരുടെ ഒരു ഒഴിവ് ...
 24-06-2022
  പുനർ നിയമനം - ശ്രീ. കെ. ഹരികുമാർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ ...
 24-06-2022
  ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തിക പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു ...
 24-06-2022
  ട്രാൻസ്‌ഫോർമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രിക്കൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡിലെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള 2019-20 വർഷത്തെ ബോണസ്/ ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ്/ എക്‌സ് ഗ്രേഷ്യ വിതരണം ...
 24-06-2022
  നിയമനം - ശ്രീ. പ്രസാദ് മാത്യു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ...
 24-06-2022
  2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ബോണസ്/അധിക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അനുവദിച്ചതിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിക്കുന്നു ...
 23-06-2022
  സർക്കാർ ഗാരന്റി അനുവദിച്ചു ...
 09-06-2022
  പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഓഹരി മൂലധനം പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ...
 09-06-2022
  ശമ്പളപരിഷ്കരണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ ക്ലോസ് 4(ix), ക്ലോസ് (x) എന്നിവയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ...
 28-05-2022
  നോൺ-മാനേജീരിയൽ ജീവനക്കാരുടെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ...
 27-05-2022
  കെഎസ്ഡിപിഎല്ലിൽ ജനറൽ മാനേജർ, കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്നീ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ...
 17-05-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി