സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജനറൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കടയ്ക്കാവൂർ - മുരുക്കുംപുഴ നിർമാണം - (എൽസി 570) റെയിൽവേ ​മേൽപാലനിർമ്മാണം ...
 16-02-2023
  വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംക്‌ഷന്റെയും അനുബന്ധ റോഡുകളുടെയും വികസനം ...
 24-01-2023
  കടയ്ക്കാവൂർ - മുരുക്കുംപുഴ (LC No.570) റെയിൽവേ മേൽപാലനിർമ്മാണം ...
 19-01-2023
  റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് ...
 30-11-2022
  വ്യക്തിഗത ഭൂമിയിലേക്കുള്ള റോഡ്‌ നിർമ്മാണത്തിനു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുന്നതിനു വിദഗ്ധ സമിതി അംഗങ്ങളെ നാമനിദേശം ചെയ്തു ഉത്തരവായി ...
 03-09-2022
  പുല്ലുറ്റ് സമാന്തര പാലം നിർമ്മാണം ...
 12-08-2022
  പാഞ്ചിക്കാട്ടുകടവ് പാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമാണം ...
 30-07-2022
  ശ്രീമതി. ഉഷ സതികുമാർ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ...
 27-07-2022
  അഴീക്കോട് - മുനമ്പം പാലം & അപ്രോച്ച് റോഡ് ...
 15-07-2022
  വർക്കല ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ നിർമാണം ...
 15-07-2022
  അഴീക്കോട് - മുനമ്പം പാലം ...
 13-07-2022
  എസ്ഐഎയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ...
 20-06-2022
  അന്വേഷണ നോട്ടീസ് ...
 30-05-2022
  വർക്കല ബൈപാസ് റോഡിന്റെ നിർമാണം - അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ...
 11-05-2022
  നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ പന്നിക്കുഴി പാലത്തിന്റെ നിർമാണം ...
 07-05-2022
  വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംക്‌ഷനിലെ ദുരിതബാധിതരായ വ്യാപാരികളുടെ പുനരധിവാസം ...
 04-05-2022
  കായിക്കര പാലം - സാമൂഹിക ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് ...
 29-04-2022
  ശ്രീ പരശുരാമ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 23-04-2022
  ശ്രീ പരശുരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ...
 21-04-2022
  വട്ടിയൂർക്കാവ് ജംക്‌ഷൻ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ദുരിതബാധിതരായ വ്യാപാരികളുടെ പുനരധിവാസം ...
 21-04-2022
  സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തൽ, വിദഗ്ധ സമിതി അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു ഉത്തരവാകുന്നത് ...
 11-04-2022
  അഴീക്കോട് - മുനമ്പം പാലം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമാണം ...
 08-04-2022
  സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ ലൈൻ (സിൽവർ ലൈൻ) - പദ്ധതിക്കായി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ...
 23-03-2022
  എൽ.സി നം.36 - റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം - വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച നടപടികൾ ...
 18-03-2022
  Azhicoe - Munambam Approach Road - Expert Committee Final Report ...
 22-09-2021
  Nedupuzha ROB Expert Commitee Report ...
 10-09-2021
  LA - Drinking Water Project - SIA Final Report ...
 14-09-2020
  Thriprayar Expert Committee Report reg ...
 08-09-2020
  LA - Thriprayar Bridges & Aproach Road - SIA Correction Report ...
 08-09-2020
  Thriprayar Bridge Approach Road Expert Committee Report ...
 25-08-2020
  Kondazhy - Kuthampully - Expert Committee Report - reg ...
 12-08-2020
  Land Aquisition for the implementation of water supply project at Vallachira Panchayat for Thrissur Corperation & Adjoining Panchayaths - SIA Draft Report ...
 03-08-2020
  Thriprayar bridge & approach road - reg ...
 26-06-2020
  Kondazhy - Kuthampully bridges & Aproach road - reg ...
 25-06-2020
  Land acquisition - ISRO- R&R package approved ...
 25-06-2020
  Land acquisition - APJ Abdulkalam Technological University Accademic Campus - Report of Expert Group ...
 11-06-2020
  Land Acquisition - APJ Abdul Kalam Technological university Academic Campus -Rectified SIA report ...
 04-06-2020
  LA - KILA Dvt - Expert Committee Report ...
 04-06-2020
  Puthur Zoological Park - Expert Committee Report ...
 02-06-2020
  Land acquisition- Kallichithra Natampadam Colony Rehabilitation- Expert committtee report ...
 02-06-2020
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി