സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീ. അനില്‍ കുമാര്‍ പി, ശ്രീ. അശോക് കുമാര്‍ എസ്, ശ്രീ. സുരേഷ് ബാബു എസ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് ...
 13-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ. സുമേഷ് കുമാര്‍. റ്റി.എന്‍ മുതല്‍പേര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത ഒ.എ.(ഇ കെ എം)-417/2024 ല്‍ ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പാലിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 13-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. അജിത ഗോപാല്‍ കെ.എസ് ന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ...
 12-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. റോസി. ടി.പി ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്‍ജി ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം പാലിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സാന്ത്വന ധനസഹായ പദ്ധതി- മലപ്പുറം ജില്ല-വിവാഹ ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 12-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീമതി. പ്രിയദര്‍ശിനി മോഹന്‍ദാസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ...
 10-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. സേതു.ബി.പിളള ബഹു. ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്‍ജിയിന്മേലുളള വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി- ...
 10-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് സി.ടി യ്ക്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 07-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ. അഭിജിത് ഫയല്‍ ചെയ്ത 3368/2024 നനമ്പര്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജിയില്‍ ബഹു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം പാലിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 06-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. മോളി. സി.കെ. യ്ക്ക് വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 06-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. ഹേമലതയുടെ സസ്പെന്‍ഷന്‍ കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 05-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. രജനി. എ. ബഹു. ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്‍ജിയിന്മേലുളള വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് ...
 05-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ. അജിത് കുമാറിന് മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്മേലല്ലാതെയുളള ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 05-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. മഹിമ. എസ് ബഹു. ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട് ഹര്‍ജിയിന്മേലുളള വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് ...
 05-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി ഗ്ലീന ക്ലീറ്റസ് ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത കേസിലെ ഉത്തരവ് - അനുമതി ...
 05-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സിസ്റ്റര്‍ ഷൈനി. കെ. യ്ക്ക് ശൂന്യവേതനാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു നല്‍കി ഉത്തരവ് ...
 05-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. സറീന. പി, ശ്രീമതി. ഫെബിന കെ.പി, ശ്രീ. മുഹമ്മദ് സലീം സി.പി, ശ്രീമതി ഫാരിഷ സി, ശ്രീമതി. ആതിര സി എന്നിവര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത WP(C) No. 35392/2023-ന്മേല്‍ ബഹു ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് ...
 04-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീമതി. ഗീതയുടെ അച്ചടക്ക നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 04-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - അരിമ്പൂര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളിലെ ക്ലര്‍ക്കായിരുന്ന ശ്രീ. ജോസ്‌ സി.സി. ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട്‌ ഹര്‍ജി നം.27821_2022-ല്‍ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം പാലിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 03-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത്‌ വി.കെ, അസ്സിസ്‌സ്റ്റന്റ്‌ ടീച്ചര്‍, ചോറോട്‌ കെ.എ.എം യു.പി സ്കൂള്‍, കോഴിക്കോട്‌ - ചികിത്സയ്ക്ക്‌ ചെലവഴിച്ച തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്ത്‌ നല്ന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 03-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുബാറക്ക് - ന്റെ സസ്പെന്‍ഷന്‍ കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 01-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട് വാണിയംകുളം , ടി.ആര്‍.കെ ഹൈസ്കൂളിലെ ഫുള്‍ ടൈം മീനിയലായ ശ്രീ.അനില്‍ കുമാര്‍.പി ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ട്‌ ഹര്‍ജി നം. 40981_2023 - ന്മേല്‍ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം പാലിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌. ...
 01-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - 2016-17 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷം മുതല്‍ പാഠപുസ്തക അച്ചടിയുടെ നിരക്ക്‌ 35% വര്‍ദ്ധന അനുവദിച്ചിരുന്നത്‌ 2023-24 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തേക്ക്‌ കൂടി സഞ്ചിത ഫലത്തോടെയല്ലാതെ ബാധകമാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 01-06-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌, പെരുവെമ്പ സി.എ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ക്ളാര്‍ക്കായ ശ്രീ. അന്‍വര്‍ സാദത്ത്‌ എം ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട്‌ ഹര്‍ജി നം. 28853_2023- ലെ വിധിന്യായം പാലിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 31-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌ കാവശ്ശേരി കെ.സി.പി. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ അപ്പര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ ആയ ശ്രീമതി. ആശ എസ്‌. നായര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട്‌ ഹര്‍ജി നമ്പര്‍ 26638_2023 ന്മേല്‍ ബഹു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 31-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - വയനാട്‌ ജില്ലയില്‍ കേന്ദ്രപദ്ധതിയായ റൂസ (RUSA) പദ്ധതിയില്‍ പെടുത്തി ഒരു മോഡല്‍ ഡിഗ്രി കോളേജ്‌ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ വയനാട്‌ ത്രിശ്ശില്ലേരി ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വകയിലുള്ള സ്ഥലത്തില്‍ നിന്നും 5 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം വിട്ടു നല്‍കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 30-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ഇടുക്കി എന്‍.ആര്‍ സിറ്റി ശ്രീ നാരായണ വിലാസം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ മാനേജര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിവ്യൂ ഹര്‍ജി തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 29-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറായിരുന്ന (നിലവില്‍ കൊട്ടാരക്കര ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍) ശ്രീമതി. ഷീലാകുമാരിയമ്മ പി.ആര്‍ നെതിരെ ആരംഭിച്ച അച്ചടക്കനടപടി ഒഴിവാക്കി തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 29-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം കുമാരി. നന്ദിത എന്‍ -ന്‌ പാലക്കാട്‌ ജില്ലയില്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്‌ ആയി നിയമനം നല്കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 29-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പത്തനംതിട്ട ആങ്ങമൂഴി എസ്‌.എ. വി.എച്ച്‌.എസ്‌.ലെ എച്ച്‌.എസ്‌.റ്റി(മലയാളം) ശ്രീമതി ലൗലി ടി ജോസഫ് ബഹു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട്‌ ഹര്‍ജി നം. 11476_2022-ന്മേലുള്ള വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 28-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - 23.03.2013 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(കൈ) നം. 76_2013_പൊവിവ പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളില്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ ദേശീയ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്‌ അനുമതി നല്‍കി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലെ(GO(Rt)No. 3181_2020_GEDN) പിശക്‌ തിരുത്തിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 27-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - തിരുവിഴാംകുന്ന്‌ എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂളിലെ ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ ശ്രീമതി. രശ്മി വി.കെ.യ്ക്ക്‌ ചികിത്സാ ചെലവ്‌ പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉത്തരവ്‌ ...
 27-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌, പല്ലശ്ശന വി.ഐ.എം. ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ ശ്രീ. അരുണ്‍ പ്രസാദ്‌. ആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത WP(C) No.1992_2024 ന്മേല്‍ ബഹു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെട്ടവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 27-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട്‌, നന്ദന്‍കീഴായ സി എച്ച്‌ എം കെ എസ്സ്‌ എം യു.പി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപിക (വിരമിച്ചത്‌) ശ്രീമതി.ഷീല.എം ഫയല്‍ ചെയ്തു WP(C) No. 34305_2023 ന്മേല്‍ ബഹു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പട്ടവിച്ച വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 27-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - താനൂര്‍, ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ശ്രീ. ഉദയകമാര്‍ എം. (നിലവില്‍ പൊന്നാനി എ.ഇ.ഒ. യില്‍ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌) ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ്‌ ട്രൈബ്യൂണല്‍ മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത ഒഎ(ഇകെഎം ) - 286_024- ന്മേലുള്ള ഉത്തരവ്‌ നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 27-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - ഹയര്‍ സെക്കന്ററി (കെമിസ്മി) അധ്യാപകരായ ശ്രീമതി. മഞ്ജു. കെ.എസ്‌., ശ്രീ.സുനില്‍കുമാര്‍ വി, ശ്രീ.അരുണ്‍ റോയ്‌ എസ്‌.ആര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടി-പുനപരിശോധനാ ഹര്‍ജി തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 25-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌ കുളക്കാട്‌ എ.എല്‍.പി. സ്കൂളിലെ ലോവര്‍ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍ ശ്രീ. അജിത്‌ കുമാര്‍ എ യ്ക്ക്‌ ചികിത്സാ ചെലവ്‌ പ്രതിപൂരണം ചെയ്തു നല്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 24-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പാലക്കാട്‌ അക്കര എന്‍.എം. യു.പി. സ്കൂളിലെ നിയമനങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച്‌ സ്കൂള്‍ മാനേജര്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി തീര്‍പ്പാക്കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 24-05-2024
  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - തൃശൂര്‍ പാലിശ്ശേരി എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ എഫ്‌.ടി.എം. ശ്രീമതി. വിജി പി. ഫയല്‍ ചെയ്ത റിട്ട്‌ ഹര്‍ജി നം. 6571_2024 ന്മേല്‍ ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെട്ടവിച്ച വിധിന്യായം പാലിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 24-05-2024
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി