സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജനറൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കീടനാശിനി അവശിഷ്ട വിഷാംശ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് (59-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ട്) ...
 01-09-2023
  കേരളത്തിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരണവും - റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ 58 ...
 20-07-2023
  കേരളത്തിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണവും സുരക്ഷിതമായി കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രചാരണവും ...
 06-03-2023
  ഏപ്രിൽ 2021 മുതൽ മാർച്ച് 2022 വരെയുള്ള കീടനാശിനി അവശിഷ്ട വിഷാംശ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ...
 27-10-2022
  സേഫ് റ്റു ഈറ്റ് പദ്ധതി ...
 18-06-2022
  ഏപ്രിൽ 2021 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 2021 വരെയുള്ള കീടനാശിനി അവശിഷ്ടവിഷാംശ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് (54-ലാമത്തെറിപ്പോർട്ട്) സേഫ്റ്റു ഈറ്റ് പദ്ധതി ...
 06-01-2022
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory52 ...
 03-05-2021
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory 51 ...
 18-11-2020
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory50 ...
 18-11-2020
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.48 ...
 17-03-2020
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.47 ...
 17-03-2020
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production46 ...
 14-10-2019
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.45 ...
 01-06-2019
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.44 ...
 01-06-2019
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.43 ...
 01-06-2019
  PAMSTEV- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.42/2018 ...
 22-11-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.41/2017 ...
 06-08-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.40/2017 ...
 06-08-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.39/2017 ...
 06-08-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.38/2017 ...
 06-08-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.37/2017 ...
 06-08-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.36/2017 ...
 06-08-2018
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Onam special- Report No.35-2017 ...
 22-09-2017
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.34/2017 ...
 11-08-2017
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.33/2017 ...
 06-05-2017
  Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- ReportNo.32/2017 ...
 02-03-2017
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.31/2016 ...
 15-02-2017
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Report No.30/2016 ...
 25-01-2017
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory-Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.29/2016 ...
 04-11-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory28-2016 ...
 01-11-2016
  PAMSTEV- "Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"- Special report No.27-2016 ...
 06-09-2016
  PAMSTEV- "Production and Marketing of Safe to Eat (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets"REPORT No PAMSTEV 26-2016 ...
 05-08-2016
  PAMSTEV- "Production and Marketing of Safe to Eat (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets" REPORT NoPAMSTEV 25-2016 ...
 03-08-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.24-2015 ...
 26-05-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.23/2015 ...
 26-05-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.22-2015 ...
 05-03-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.21-2015 ...
 05-03-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.20/2015 ...
 05-03-2016
  Pesticide Residue Research and Analytical Laboratory- Production and marketing of "Safe to Eat" (Pesticide free) vegetables, fruits and food products for sale through government outlets- Report No.19/2015 ...
 05-03-2016
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി