സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വർക്ക്സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൽ നടത്തിയ പ്രവൃത്തി പഠനം ...
 08-12-2023
  എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ട് ...
 28-11-2023
  കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയിലെ പ്രവർത്തി പഠന റിപ്പോർട്ട് ...
 05-10-2023
  രജിസേട്രഷൻ‍ വകുപ്പിൽ നടത്തിയ പ്രവ്യത്തി പഠന റിപ്പോർട്ട് ...
 29-09-2023
  പോലീസ് വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തി പഠനം - റിപ്പോർട്ട് - സംബന്ധിച്ച് ...
 24-07-2023
  സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റിയിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് ...
 16-03-2023
  വർക്ക് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് - കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (കെ.വി.എസ്.യു) ...
 19-04-2022
  Work study report on Agriculture Development & Farmers' Welfare Department ...
 01-01-2021
  Work study report on workload and subject distribution in GAD, Secretariat 2020 ...
 31-12-2020
  Work study report on the post of Extension Officer, Planning and Monitoring in Block Development office ...
 31-12-2020
  Work study report on Kerala Agricultural University ...
 31-12-2020
  Work study report on workload and subject distribution in GAD, Secretariat 2019 ...
 31-12-2019
  Personnel and Administrative Reforms (AR VI) Department- Work Study Report on Centre for Research and Education for Social Transformation (CREST) 2019 ...
 31-12-2019
  Personnel and Administrative Reforms (AR VIII) Department- Work Study Report on the Vigilance wing of the Forest and Wild Life Department ...
 31-12-2019
  Work study report on Human Resources Planning in Kerala State Youth Welfare Board ...
 31-12-2019
  Work study report on Kerala University of Health Sciences (KUHS) ...
 31-12-2019
  Fixation of Non Teaching Staff Strength in Aided Homoeopathic Medical Colleges 2018 ...
 31-12-2018
  Personnel and Administrative Reforms (AR III) Department- Functioning of Centre for Science & Technology Entrepreneurship Development ...
 31-12-2018
  Work study report on Fire and Rescue Service ...
 31-12-2018
  Personnel and Administrative Reforms Department- Work Study Report 2018- KELSA ...
 31-12-2018
  Work Study Report on Parliamentary Affairs Department ...
 31-12-2018
  Personnel and Administrative Reforms Department- Work Study Report 2017- Department of Archaeology ...
 31-12-2017
  Personnel & Administrative Reforms (AR3) Department- A Study Report on Temporary Posts in Irrigation Department (South Circle) ...
 31-12-2016
  Personnel and Administrative Reforms (AR IV) Department- Work Study Report on Industries and Commerce Department ...
 31-12-2016
  Personnel and Administrative Reforms (AR IX) Department- Work Study Report on Archives Department ...
 31-12-2016
  Personnel Administrative Reforms Department- Work study report on KEXCON ...
 31-12-2015
  Personnel & Administrative Reforms (AR-IV) Department- Report of work study conducted in Kerala State Ex-servicemen Development and Rehabilitation Corporation (KEXCON) ...
 31-12-2015
  Personnel and Administrative Reforms (AR VII) Department- Work Study Report on Kerala Khadi and Village Industries Board ...
 31-12-2015
  Personnel and Administrative Reforms (AR X) Department- Work Study Report on General Education Department ...
 31-12-2015
  Personnel & Administrative Reforms (AR-IV) Department-Report of the work study conducted in the vigilance & anti-corruption bureau ...
 31-12-2014
  Work Study Report on Ground Water Department ...
 31-12-2013
  Work study report on cooperative arbitration courts 2013a ...
 31-12-2013
  Personnel &Administrative Reforms Department- Thiruvananthapuram on Police Department 2013 ...
 31-12-2013
  Personnel Administrative - Work Study Report on Cooperative Arbitration Courts 2013 ...
 31-12-2013
  Forest and Wild Life in Government Secretariat- 2011 ...
 31-12-2011
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി