സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  LSG Budget 2013-2014 Part 2 ...
 21-12-2015
  Revised Plan 2011-12 ...
 21-12-2015
  Statistical Data of All States 2007-08 ...
 21-12-2015
  Plan Outlay and Expenditure 07-08 ...
 21-12-2015
  Sri. K. M. Mani's Revised Budget2011-2012 ...
 21-12-2015
  Malayalam Version budget ...
 19-12-2015
  English Version budget ...
 19-12-2015
  Budget Speech 2013-14 Malayalam ...
 19-12-2015
  BUDGET IN BRIEF- Part-A ...
 19-12-2015
  Budget in Brief 2013-14 ...
 19-12-2015
  Budget Speech in Malayalam ...
 19-12-2015
  ANNUAL PLAN 2011-12 - Introduction ...
 19-12-2015
  Annual Plan 2013-2014 ...
 19-12-2015
  Malayalam Version PDF ...
 19-12-2015
  STATISTICAL DATA OF ALL STATES ...
 19-12-2015
  Budget 2008-09 English Version PDF ...
 19-12-2015
  Annual Plan 2012-13 ...
 19-12-2015
  Estimate of Revenue 2011-12 ...
 19-12-2015
  PLAN OUTLAY AND EXPENDITURE ...
 19-12-2015
  Debt Budget 2013-2014 ...
 19-12-2015
  Supplimentary Demand for Grant FINAL 2010-11 ...
 19-12-2015
  Budget Highlights 2008-09 Malayalam Version PDF ...
 19-12-2015
  Download the Budget Speech in English ...
 19-12-2015
  Supplimentary Demand for Grant DEC 2010 ...
 19-12-2015
  Budget Highlights 2008-09 English Version PDF ...
 19-12-2015
  Receipts and Disbursments under debt heads ...
 19-12-2015
  Medium Term Fiscal Policy and Strategy Statement 2011-12 to 2013-14 ...
 19-12-2015
  Demand for Grants Volume 1 2013-14 ...
 19-12-2015
  Budget in Brief 2005-2006 ...
 19-12-2015
  BUDGET IN BRIEF 2008-2009 ...
 19-12-2015
  STATISTICAL DATA OF ALL STATES 2008-2009 ...
 19-12-2015
  Demand 1 2011-12 ...
 19-12-2015
  Demand for Grants Vol 2 Pages 226 - 439 ...
 19-12-2015
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി