സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.O. (RT)31/2023/SJD ...
 08-03-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ അന്തിമവിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ് ...
 04-03-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ശ്രീ.കെ.പി ദിലീപ് കുമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ എറണാകുളം ബെഞ്ച്ച് മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിന്മേലുള്ള അന്തിമ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 01-03-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ.പി.ജി സജികുമാറിന്റെ സസ്‌പെൻഷൻ കാലയളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-02-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സാമുഹ്യനീതി വകുപ്പിലെ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഉദ്യോഗക്കയറ്റ നിയമനം ലഭിച്ച അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ...
 13-02-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിനായി മൂന്നാ ഗഡു അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 08-02-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - തൃശൂർ ജില്ലാ സാമൂഹിക നീതി ഓഫീസർ ശ്രീ.പി.എച്ച്.അസ്ഗർഷായുടെ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 09-01-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിലെ ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ സുബാഷ് കുമാര്‍ കെ വി -യുടെ നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു ...
 01-02-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ധനാഭ്യര്‍ത്ഥനയില്‍ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓര്‍ഫനേജ് കണ്‍ട്രാള്‍ ബോര്‍ഡിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി ...
 28-01-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌- ശ്രീമതി. ജലജ. എസ്‌ ...
 01-02-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - വസന്തകുമാരി ജി യ് ക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 03-02-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ഓര്‍ഫനേജ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡിനായി പദ്ധതിയേതര വിഹിതത്തില്‍ നിന്നും 50000/രൂപ റീലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി ...
 28-01-2023
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - വികലാംഗ കോർപറേഷന്റെ അസിസ്റ്റീവ് ഉപകാരണങ്ങൾക്കായുള്ള ഷോറൂം റെക്കോർഡ് റൂമിന്റെ പുനഃക്രമീകരണവും പരിസരം വൃത്തിയാക്കലും എന്ന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 22-12-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സാമൂഹ്യ നീതിവകുപ്പിന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റേ ഹോം ഫോർ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് എന്ന പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് ...
 22-12-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സംസ്ഥാനത്തെ ഓർഫനേജ് കണ്ട്രോൾ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ .എം കെ. സിനുകുമാറിന്റെ നിയമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ...
 22-12-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ശ്രീമതി . എം സി ജയശ്രീ ബഹു കേരള ലോകായുക്ത മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത കംപ്ലയിന്‍റ് ഇടക്കാവിധി നടപ്പിലാക്കി ...
 29-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ശ്രീ ശരത് ടി എസ് ന് ആശ്രിത നിയമന പദ്ധതി പ്രകാരം ക്ലർക്ക് തസ്തികയില്‍ നിയമനം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ...
 29-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ശ്രീമതി കല പി പി യുടെ സേവന കാലയളവ് ശൂന്യവേതനാവധിയായി അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 29-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - വിശാഖ് എസ് എ യ്ക്ക് കെയര്‍ ഹോമില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഗ്രേഡ് - II തസ്തികയില്‍ അന്യത്രസേവനം അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ...
 05-12-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - അനധികൃത ഹാജരില്ലായ്മ കാലയളവ് ശൂന്യവേതനാവധിയായി ക്രമീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു -അനീഷ് കുമാര്‍ എ ...
 17-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സതീഷ് എ എസ്സിന്‍റെ അന്യത്രസേവന കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 15-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സസ്പെന്‍ഷന്‍ കാലയളവില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്- പി ജി സജികുമാര്‍ ...
 15-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജില്ലാ പ്രോബേഷണറി ഓഫീസില്‍ ക്ലര്‍ക്ക് - ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തിക സംബന്ധിച്ച് ...
 05-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാമ്പത്തിക അധികാര പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ...
 02-11-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിയ്ക്കാനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ജില്ലാതല സെല്ലിന്റെ ചെയർമാനെ നിശ്ചയിച്ചു ...
 29-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - 2016ലെ Rights of Persons with Disabilities Act ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കു അനുയോജ്യമായി കണ്ടെത്തിയ 654 തസ്തികകൾക്ക്‌ 4% ഭിന്നശേഷി സംവരണം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ...
 28-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സതീദേവി വി. വി-യുടെ വാഹനാപകടത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ആകെ ചെലവായ തുക പ്രതിപൂരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി ...
 27-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - 2021-2022 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനം PTSB അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ച തുക സംബന്ധിച്ച് ...
 22-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസര്‍ തസ്തിക സംബന്ധിച്ച് ...
 22-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് - 2022-2023 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി ...
 22-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിലെ തസ്തിക സംബന്ധിച്ച് ...
 21-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പില്‍ തസ്തികകള്‍ ക്രമീകരിയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 12-10-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിലെ പ്രൊബേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തിക സംബന്ധിച്ച് ...
 07-10-2022
  G.O. (RT)17/2022/SJD ...
 02-02-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - 40-ാം വാർഷിക പൊതുയോ​ഗം ബഹു. ​ഗവർണ്ണറുടെ പ്രതിനിധിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു ...
 06-09-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ,സംസ്ഥാനത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനാഥാലയങ്ങളുടെയും മറ്റു ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റികളിൽ എം.ൽ.എ മാരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു ...
 04-08-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ട്രാൻസ് ജൻഡർ ക്ഷേമം ...
 30-08-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മാനേജര്മാർക്ക് വൺ ഡേ ഓറിയന്റെഷൻ പ്രോഗ്രാം ...
 29-08-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ള വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ 2022-23,സാമ്പത്തിക വർഷവും തുടരുന്നതിനുള്ള അനുമതി ...
 29-08-2022
  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് - മദർ തെരേസയുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 26 നു അനാഥ അഗതി ദിനാചരണമായി ആചരിക്കുന്നതിനു ഭരണാനുമതി ...
 25-08-2022
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി