സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജനറൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ഔദ്യോഗിക ഘടന - ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ...
 15-12-2022
  വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരമുള്ള രേഖകൾ ...
 30-11-2022
  വകുപ്പ് പുനഃക്രമീകരണം ...
 17-06-2022
  അഴീക്കോട് - മുനമ്പം അപ്രോച്ച് റോഡ് - വിദഗ്ധ സമിതി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ...
 22-09-2021
  മലപ്പുറം മദ്യദുരന്തം- ജസ്റ്റിസ് എം.രാജേന്ദ്രൻ നായർ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ...
 18-12-2015
  Findings of Shri. Thomas P. Joseph Commission on the inquiry of Marad incidents ...
 18-12-2015
  കേരളത്തിലെ പുകയില സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം- മലയാളം ...
 18-12-2015
  Malappuram Liquor Tragedy Justice M. Rajendran Nair Commission Report ...
 18-12-2015
  Findings of Shri. Thomas P. Joseph Commission on the inquiry of Marad incidents IV ...
 18-12-2015
  Economic Burden of Tobacco related diseases in Kerala Highlights Malayalam ...
 17-12-2015
  Economic Burden of Tobacco related diseases in Kerala Highlights English ...
 17-12-2015
  ശുചിത്വ മിഷൻ- അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് 2011-12 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ...
 17-12-2015
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് 41-ാം വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2009-10 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ...
 17-12-2015
  Kerala Secretariat Office Manual (Draft) published ...
 17-12-2015
  അധ്യായം 9 അംഗീകാരങ്ങൾ ...
 01-01-1970
  അനുബന്ധം I ...
 01-01-1970
  അനുബന്ധം II ...
 01-01-1970
  അനുബന്ധം IV ...
 01-01-1970
  അനുബന്ധം IV ...
 01-01-1970
  അനുബന്ധം IV ...
 01-01-1970
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി