സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ദേവികുളം ഗിരിജന്‍ സര്‍വ്വീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് ചുമട്ടുകൂലി ഇനത്തിലുള്ള കുടിശ്ശിക തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 20-05-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ക്ഷേത്രം/കാവ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി-ധനസഹായം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്. ...
 11-05-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ.രാജേഷ്എസ് -ന്റെ നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തിയാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് ...
 08-05-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - സജീവ് വി-യ്ക്ക് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നിര്‍വ്വഹിച്ച നടപടി സാധൂകരിച്ച് ഉത്തരവായി ...
 08-05-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ശ്രീമതി.എസ്തർ.ആർ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിൽ ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യുണലിന്റെ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച് ...
 06-05-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - വെള്ളായണി ശ്രീ അയ്യൻ‌കാളി മെമെമ്മോറിയൽ ഗവ.മോഡൽ സ്കൂളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 03-05-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ,ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ,ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 27-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ,ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 26-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുളള നിയമനം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 17-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ,ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 13-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ,ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 04-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തികരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 04-04-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ,ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 31-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - നിരീക്ഷണകാലം പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് ...
 29-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 17-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 17-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 17-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം - ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 17-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 16-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - അന്യത്ര സേവന കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകരുടെ മരണം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - JWALA-നിയമ ബിരുദധാരികള്‍ക്കുള്ള ഇന്‍റേണ്‍ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം - ഭരണാനുതി നല്‍കിയുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 15-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്‌ ...
 13-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-03-2023
  പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് - ഏകവരുമാനദായകന്‍റെ വിയോഗം ധനസഹായം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ...
 10-03-2023
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി