സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിഎംഡിആർഎഫ് . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കണ്ണൂരിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രീ.ദുലാൽ റോയിക്കു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ...
 28-11-2022
  ഉജ്ജീവന വായ്പാ പദ്ധതി -ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കർഷകൻ എടുത്ത വായ്പയിന്മേലുള്ള മാർജിൻ മാണി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു ...
 21-11-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി -08-09-2021-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ( ആർ.ടി.)3016-2021-റവന്യു ഉത്തരവ് ഭേദഗതി വരുത്തി . ...
 29-10-2022
  കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കോവിഡ്19ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 20-10-2022
  മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കോവിഡ്19ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 18-10-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ...
 23-08-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ...
 23-08-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 30-06-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 30-06-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 24-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 24-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 24-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 18-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 11-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 11-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി - ധനസഹായം അനുവദിച്ചു- ...
 11-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി - ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 22-02-2022
  മലിനീകരണ സംസ്കരണ പ്ലാൻറ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ മരണമടഞ്ഞ ചിത്രാഗണിയുടെ കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും പത്തുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 10-02-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ക്രോഡീകരിച്ചു ...
 02-02-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക്ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 24-01-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 18-01-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി- പ്രളയം-2018-ഉജ്ജീവന വായ്പ പദ്ധതി-മാർജിൻ പണം ബാങ്കുകൾക്ക് അനുവദിച്ചു -അനുവദിച്ചു ...
 17-01-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കണ്ണൂർ ജില്ല-പ്രളയം 2019-ശ്രീ.ഷാജി അഗസ്റ്റിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 04-01-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-ധനസഹായം-സാധൂകരിച്ചു ...
 20-12-2021
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 16-12-2021
  റവന്യൂ വകുപ്പ് -മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-എച്ച്ഐവി ബാധിതർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു-ഉത്തരവ് പുറപെടുവിക്കുന്നു ...
 20-10-2021
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി