സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിഎംഡിആർഎഫ് . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  G.OD- SHIFTING POLES AND UTILITIES ALONG HILL HIGHWAY FROM BANDADKA TO THODUPPANAM TENDER NO. 01/2019-20/EE/ED/KSDCO-OP ...
 30-04-2019
  G.OD - DISPOSAL OF UNSERVICEABLE MATERIALS TENDER NO. 39/2018-19 DTD. 23.02.2019CO-OP ...
  G.OD DISTRICT UNDER ELECTRICAL SECTION, BALANTHODE -SHIFTING OF KSEB UTILITIES TENDER NO. 01/20-21/EE/KHD DTD 27.08.2020CO-OP ...
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി