സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിഎംഡിആർഎഫ് . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ചികിത്സാ ധനസഹായം- പാലക്കാട് ജില്ല-അനുവദിച്ചു-ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ...
 23-11-2023
  പാലക്കാട് ജില്ല ,ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ,അപകട ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും 3 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 23-08-2023
  പാലക്കാട് ജില്ല- ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ശ്രീമതി സുജാത W/o സുന്ദരന്റെ (വൈകി) പുനരധിവാസത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ...
 22-08-2023
  കോവിഡ് 19ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ബി .പി .എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 11-08-2023
  കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂർ പേ വിഷബാധയേറ്റു മരിച്ച ഷീബ കുമാരിയുടെ മാതാവിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 5 ലക്ഷം അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്. ...
 22-06-2023
  കോവിഡ്19ബാധിച്ച മരണപ്പെട്ട വ്യക്‌തിയെ ആശ്രയിച്ച്‌ കഴിയുന്ന ബി.പി.എൽ കുടുബങ്ങൾക്ക് ധന സഹായം അനുവദിക്കുന്നത്‌ സംബന്ധിച്ച് ...
 24-12-2022
  തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കർഷകർ എടുത്ത വായ്പയിന്മേലുള്ള മാർജിൻ മണി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിന് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ...
 14-12-2022
  കൊല്ലം ജില്ലയിലെ HIV ബാധിതരായ രോഗികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ...
 05-12-2022
  ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോവിഡ്19ബാധിച്ച മരണപ്പെട്ട വ്യക്‌തിയുടെ ആശ്രിതർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ...
 03-12-2022
  കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ ഭവന നാശം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ...
 29-11-2022
  മലപ്പുറം ജില്ലാ ,എച്ച് .ഐ .വി ബാധിതരായ അപേക്ഷകർക്ക് നൽകി വരുന്ന ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചു ...
 28-10-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 05-09-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 01-09-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 30-08-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 30-08-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 23-08-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 11-08-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 25-07-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 30-06-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 30-06-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 24-06-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 24-06-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 26-05-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 26-05-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 26-05-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 26-05-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ...
 24-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 15-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കൊല്ലം ജില്ല-തുക അനുവദിച്ചു ...
 11-03-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റോഡുകൾ പുനർനിർമിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്- മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിച്ചു. ...
 25-02-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 23-02-2022
  കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 22-02-2022
  പാലക്കാട് ജില്ല-മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 18-02-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി- ശ്രീമതി. രമ്യ- വീട് നിർമിക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ 6 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു ...
 16-02-2022
  കോട്ടയം ജില്ല-മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ...
 02-02-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക റോഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ-തുക അനുവദിച്ചു ...
 11-01-2022
  തൃശൂർ ജില്ല-പ്രളയം-2019- മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ.മനോജിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 10-01-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി-കണ്ണൂർ ജില്ല-പ്രളയം 2019-ശ്രീ.ജോസഫ് ഏറത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു ...
 04-01-2022
  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ...
 29-12-2015
  മന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നുള്ള ധനസഹായം ...
 23-12-2015
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി