സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  Addendum to Guidelines on Dead Body Management in the context of Covid-19 Pandemic ...
 27-01-2023
  Comprehensive Primary Health Care Clinical Guidelines. ...
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി