സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  Endosulphan victims - Financial assistant sanctioned - Orders issued. G.O.(Rt)No.101-2015-SJD (Malayalam)       ...
  probation officer gradeI -seniority list published -orders issued. G.O.(Rt)No.03-2015-SJD (Malayalam)      ...
  Nirbhaya-Adv.J.Sandhya- included member of commission for protection of child rights - re-organized executive committee-orders issued. G.O.(Rt)No.766-2015-SJD (Malayalam) ...
  ICDS project, Sultanbatheri - smt.Sujatha.P-compassionate appointment - anganwadi helper-sanctioned -Orders issued. G.O.(MS) No.685-2014-PD  (Malayalam)   ...
  Operational Guidelines for Financial Assistance for Cochlear Implantation in Children with Hearing Impairment ...
Search Documents
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി