സൈറ്റ് അപ്രൈസൽ ക്ലിയറൻസ് - മലബാർ കോർപ്പറേഷൻ എളമ്പേരംപാറ പൈലിവയൽ

  • ലേബർ ആൻഡ് സ്കിൽസ് വകുപ്പ് - ഫാക്ടറികളും ബോയിലറുകളും - സൈറ്റ് അപ്രൈസൽ ക്ലിയറൻസ് - മലബാർ കോർപ്പറേഷൻ എളമ്പേരംപാറ കിളിവയൽ, തളിപ്പറമ്പ് - അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  •   തൊഴിൽ -നൈപുണ്യ വകുപ്പ്
  •   24-11-2021

സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുളള നിയമനം

  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ്

  18-10-2021