സാന്ത്വന- ധനസഹായം അനുവദിച്ചു-ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

  • സാന്ത്വന- ധനസഹായം അനുവദിച്ചു-ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  •   പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ്
  •   18-11-2021

സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുളള നിയമനം

  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ്

  18-10-2021