ഒരു ഏജന്റിന്റെ വിയോഗം/മരണ സാഹചര്യത്തിൽ നോമിനികൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകളുടെ ഗ്യാരണ്ടി - അനുവദിച്ചു

  • നികുതി വകുപ്പ് - സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് - ഒരു ഏജന്റിന്റെ വിയോഗം/മരണ സാഹചര്യത്തിൽ നോമിനികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി - അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  •   നികുതി വകുപ്പ്
  •   30-09-2021

സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുളള നിയമനം

  സാംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ്

  18-10-2021